Διακοπή μαθημάτων σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας

Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων
Ο Δήμαρχος Βέροιας Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/2010) καθώς και του άρθρου 4 του Π.Δ. 201/1998 «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών

Σχολείων». 2.- Το άρθρο 94 παρ.4 του Ν.3852/2010, με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου» 3.- Την υπ’ αριθ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του «Προγράμματος Καλλικράτης» 4.- Τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση και πλημμύρες) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέροιας. 

Αποφασίζουμε 

Την διακοπή των μαθημάτων την Παρασκευή 17/11/2017, στις σχολικές μονάδες των Τ.Κ. Βεργίνας (γυμνάσιο λόγω πλημμυρίσματος του λεβητοστασίου), και Ριζωμάτων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, και γυμνάσια με λυκειακές τάξεις), του Δήμου Βέροιας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις