Προσλήψεις γιατρών στο Νοσοκομείο Ημαθίας

Υποβολή δικαιολογητικών έως και 11 Σεπτεμβρίου - Τηλ. πληροφοριών 23313-51107
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Νοσηλευτική Μονάδα Βέροιας προκηρύσσει για την πλήρωσή τους τις παρακάτω επί θητεία θέσεις ειδικευμένων Ιατρών, του Κλάδου Ε.Σ.Υ., της Μονάδας Βέροιας του Γ. Ν. Ημαθίας, ως εξής:
1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για το Παθολογικό τμήμα) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)

Η αίτηση –δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Γ. Ν. Ημαθίας – Ν. Μ. Βέροιας εις τετραπλούν (4 υποφάκελοι που εσωκλείονται στον κυρίως φάκελο του υποψηφίου), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή από 23 Αυγούστου 2017 ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών έως και 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αιτήσεις –δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις-δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία στο Τμήμα Γραμματείας του Γ. Ν. Ημαθίας – Νοσηλευτική Μονάδα Βέροιας ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΑ -Τ.Κ. 59100 ΒΕΡΟΙΑ.

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Γραμματείας της Μονάδας Βέροιας του Γ. Ν. Ημαθίας στο τηλέφωνο 23313-51107.

Δημοφιλείς αναρτήσεις