183 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο της ΕΒΖ στο Πλατύ

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ενημερώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά 183 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΙΙ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 440χλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, T.K. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ, Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση 

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα — Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ 

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα — Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,

Υποβολή αιτήσεων από 27/06/2017 έως 6/07/2017.

Δημοφιλείς αναρτήσεις