Ξεκινάνε οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα στο δήμο Βέροιας (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

Από το δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για την πρώτη φάση του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (το ΚΕΑ ισχύει από τον επόμενο μήνα της υποβληθείσας αίτησης) και οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2016. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr.
Εναλλακτικά μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:
- Στα ΚΕΠ του Δήμου Βέροιας.
- Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Αριστοτέλους 100 – Μακροχώρι).

Την αίτηση την υποβάλλει ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγός του.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
- Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους (διατίθεται στα ΚΕΠ, στην Κοινωνική Υπηρεσία και στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr)
- Αριθμός ΑΜΚΑ και ΑΦΜ όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενούμενων (εάν υπάρχουν)
- Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου
- Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:
1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το εισόδημα των τελευταίων (6) μηνών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Σύνθεση Νοικοκυριού
Εξαμηνιαίο Εγγυημένο Ποσό
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
1.200€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
1.800€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
2.100€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
2.400€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
2.700€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
3.000€


2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:
1.Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

2.Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξα- πλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων έχουν στην ιδιοκτησία τους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα, δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

3.Κριτήρια διαμονής
Τα νοικοκυριά να διαμένουν νόμιμα στο Δήμο Βέροιας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις