Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τι θα συζητηθεί;

Με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Το Σχολείο και οι Οίκοι Ανοχής στα Γιοτζαλίκια θα απασχολήσουν για ακόμα μια φορά τη συνεδρίαση, καθώς θα εγκριθεί ή όχι ο καθορισμός της ελάχιστης απόστασης που πρέπει να έχουν τα εν λόγω οικήματα από το σχολικό
συγκρότημα. Δείτε αναλυτικά όλα τα θέματα:
ΘΕΜΑ
1ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 575/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί αποδοχής εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. α) για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 ως 30/9/2016 και β) για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
3ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού της ελάχιστης απόστασης κατηγορίας οικημάτων από το νέο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Γιοτζαλίκια
ΘΕΜΑ
5ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 176β ακινήτου της Τ.Κ. Ασωμάτων.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 254/2016 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (5η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης, Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπ/σης, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Α.Σ. Μέσης, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη καθιέρωσης 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης.
ΘΕΜΑ
10ο :
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στον Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. (Δ΄ κατανομή έτους 2016).
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη καταρχήν συμμετοχής του Δ.Βέροιας σε διοργάνωση fam trip (ταξιδιού εξοικείωσης).
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 101/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί συγκρότησης της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη έκδοσης α) πρόωρης λύσης της μίσθωσης των υπ’ αριθ. 7 και 8 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας, β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και γ) μεταφοράς της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας στα παραπάνω καταστήματα.
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των α) Κωνσταντίνου Καραφώλα και β) Αντωνίου Καραφώλα.
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη α) παράτασης της μίσθωσης και β) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 52 και 126 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λυκογιάννης.
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη α) παράτασης της μίσθωσης και β) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 και τμήματος του υπ’ αριθ. 42 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ν.Νικομήδειας.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη α) ανάκλησης των υπ’ αριθ. 23, 24 και 25/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονόπτωση και παγετό.
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη α) έκπτωσης του αναδόχου της προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου για το έτος 2016 και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ.Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη α) θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου και β) εξουσιοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
ΘΕΜΑ
26ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέας περίφραξης νεκροταφείου Διαβατού».
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας».
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας»
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση 4ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης»
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας».
ΘΕΜΑ
31ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/7/2016 ως 31/8/2016
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ε.Μελιόπουλου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Θ.Βουλγαρόπουλου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «AUTOHELLAS ΑΤΕΕ-HERTZ» από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Σ.Μωυσίδη και β) διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Ε.Μωυσίδου
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
39ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
40ο :
Επί αιτήματος του Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου Δρομέων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου και του ισογείου χώρου του Δημαρχιακού Μεγάρου.
ΘΕΜΑ
41ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου «ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
42ο :
Επί αιτήματος της «Σχολής Χορού Σοφία Αντωνιάδου» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις