Παράταση μέχρι 31/08 για υποβολή αιτήσεων στο μεταπτυχιακό του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

To Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνουν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 653/21-4-2015) με έδρα το
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίαςμε τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων (Master of Science (MSc) in Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies and Systems Security)»

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) / Master of Science (M.Sc.) με τίτλο «ΣύγχροναΣυστήματαΤηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων (Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies and Systems Security)». Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008 και του Ν.4009/2011.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. (M.Sc.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε τρία (3) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή/και άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Για τους Τίτλους Σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η προσκόμιση πράξης ή βεβαίωση ισοτιμίας του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η επιτροπή επιλογής φοιτητών, η οποία ορίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) Μεταπτυχιακών Σπουδών, αξιολογώντας το επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο την παρακολούθηση και εξέταση, κατά τη φοίτησή του, σε ορισμένα συμπληρωματικά μαθήματα.

Οι φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο του 2016 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ΜΠΣ συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από την γραμματεία και θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφής τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2880 ευρώ συνολικά για τα 3 εξάμηνα του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρείς(3) δόσεις: πρώτη δόση 960 ευρώ ως προαπαιτούμενη για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο, δεύτερη δόση 960 ευρώ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου σπουδών, τρίτη δόση 960 ευρώ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, Παρασκευή και Σάββατο ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και πρόσθετες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣhttp://informatics-msc.teiwm.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 


-Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) 

-Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος (για τελειόφοιτους και απόφοιτους αλλοδαπής δείτε ανώτερο σχόλιο) 

-Επικυρωμένο Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας Μαθημάτων πτυχίου ή διπλώματος. 

-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

-Δημοσιευμένες εργασίες (αν υπάρχουν) ή άλλη ερευνητική δραστηριότητα. 

-Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα. 

-Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.* 

-Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν. 

-Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας (αν υπάρχει). 

-Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας, 

-Δύο φωτογραφίες

*Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα: 

Ο γενικός βαθμός του Πρώτου πτυχίου. 

Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. 

Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν υποτροφίες. 

Η κατοχή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου που αποδεικνύει την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών. 

Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΝΠΔΔ. 

Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης. 

Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Μετά τον έλεγχο πληρότητας των φακέλων των υποψηφίων, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη για την οποία θα ενημερωθούν σχετικά από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 30-5-2016 έως 30-6-2016 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016) από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 11:00-13:00 στη γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) ή με αποστολή συστημένου φακέλου στη Διεύθυνση Περιοχή Φούρκα 52100 Καστοριά (Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ 2467087062, Φαξ 2467087063, email:msc-inf@teiwm.gr

Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΤΕΙ–ΔΜ:http://www.teiwm.gr/ και http://informatics-msc.teiwm.gr


Για την προθεσμία υποβολής αίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύων και Ασφάλεια Συστημάτων” δίνεται παράταση έως και τις 31 Αυγούστου 2016. Περισσότερες Πληροφορίες: http://goo.gl/Y8z071


ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Facebook:

Δημοφιλείς αναρτήσεις