Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας

Με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 11 το πρωί, στο γραφείο της στο Δημαρχείο, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας. Τα 8 μέλη της, με πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Στέλιο Ασλάνογλου καλούνται να συζητήσουν τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑ
1ο
Προέγκριση ή μη των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Βέροιας για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του υποτομέα S1313 “Τοπική Αυτοδιοίκηση” και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΘΕΜΑ
2ο
Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/11/2017 έως 30/4/2018.
ΘΕΜΑ
3ο
Αποδοχή ή μη δωρεάς ενός οικοπέδου ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου στο Ο.Τ. 442β της Αικατερίνης Αλαμπουρτζίδου–Ζαρκάδα προς το Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ
4ο
Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2018.
ΘΕΜΑ
5ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ
6ο
Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθμ. 5065/20-06-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και εξουσιοδότηση δικηγόρου του δήμου.
ΘΕΜΑ
7ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
8ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
9ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α΄ στάθμης δημοτικής αγοράς».
ΘΕΜΑ
10ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για «Προμήθεια για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» (σχολικού έτους 2018-2019).
ΘΕΜΑ
11ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2019-2020».
ΘΕΜΑ
12ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Φυτειάς Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
13ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Ισόγειου καταστήματος (πρώην καφενείο) Ε=72 τ.μ. στην Τ.Κ. Άμμου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
14ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων έτους 2018 για εγκεκριμένες δαπάνες έργων κ.λ.π. που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2017.
ΘΕΜΑ
15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια αριθμοδεικτών στύλων φωτισμού».
ΘΕΜΑ
16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μίσθωση Γκρέϊντερ για κάλυψη έκτακτων αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ
17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ
18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ
19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για την υλοποίηση της δράσης «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ν.Π. Κ.Α.Π.Α και Τ.Ε.Ι. Δ.Μ., για τη διερεύνηση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και προτάσεις για τη βιώσιμη αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης αναβάθμισης δικτύων».
ΘΕΜΑ
21ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια συνθετικού δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια συνθετικού  δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας & Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών για παιδικές χαρές».
ΘΕΜΑ
24ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» και «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού».
ΘΕΜΑ
25ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δαπάνες για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών του Δήμου».
ΘΕΜΑ
26ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (Ι.Αντωνιάδη-Γρ.Τριγώνη).
ΘΕΜΑ
27ο
Έγκριση ή μη διενέργειας και έγκριση ή μη δαπάνης για «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς».
ΘΕΜΑ
28ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού».
ΘΕΜΑ
29ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα».
ΘΕΜΑ
30ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών αποκατάστασης ζημιών ανελκυστήρα και κυλιόμενου διαδρόμου ανάπλασης Βέροιας».
ΘΕΜΑ
31ο
Έγκριση ή μη δαπανών του Τμήματος Τεχνικό-Συντήρησης Έργων.
ΘΕΜΑ
32ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ταχυδρομικά τέλη» και «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ
33ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Κ.Σαχινίδη.
ΘΕΜΑ
34ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Χ.Παραθυρά.
ΘΕΜΑ
35ο
Επί αιτήματος Π.Παπαϊωάννου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ
36ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 253/2018 απόφασης Mον.Δ/κού Πρωτοδικείου Βεροίας και κατά των Μ.Χαρούση & Φ.Ταραμονλή.
ΘΕΜΑ
37ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 857/2018 απόφασης Mον.Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατά του Δ.Δαμκαλή.
ΘΕΜΑ
38ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση ή μη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου αγωγής αποβολής από μίσθιο και καταγγελίας μίσθωσης.
ΘΕΜΑ
39ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας για νομική υποστήριξη πρώην δημάρχου του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
40ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας (αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ