Μεγάλη Παράκληση στο Σέλι - H ομιλία του Μητροπολίτη

Την Κυριακή 9 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας χοροτάτησε στον Εσπερινό και στη συνέχεια στην ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος στον ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Σέλι. Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε: «Σῶζε
πόλιν καί λαόν τῶν πολε­μουμένων ἡ εἰρήνη, τῶνχειμαζο­μένωνἡγαλήνη, ἡμόνηπροστα­σίατῶνπιστῶν». Ἀμέτρητες οἱ ἱκεσίες πού ἀπευ­θύ­­νο­νται κάθε ἀπόγευμα τοῦ Δε­κα­­πενταυγούστου πρός τήν Ὑπε­ρα­­γία Θεοτόκο. Ἀναρίθμητα τά εὐ­λαβῆ τέκνα της, τά ὁποῖα σέ κάθε πόλη καί χώρα, σέ κάθε ναό, μεγα­λο­πρεπῆ ἤ ταπεινό, καί σέ κάθε ἐξωκκλήσι, ψάλλουν ἐνώ­πιον τῆς ἱερᾶς της εἰκόνος μέ κα­τά­νυξη τόν Παρακλητικό της Κα­νόνα, ὅπως τόν ψάλαμε καί ἐμεῖς ἀπόψε ἐδῶ στό Σέλι, στόν ἀφιε­ρω­μένο στή πάν­σεπτο Κοίμη­σή της ἱερό μας ναό.

Καί αὐτές οἱ ἱκεσίες καί αὐτές οἱ φωνές τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς πι­στῶν τέκνων της ἑνώνονται καί φθάνουν στόν οὐρανό, ἐκεῖ ὅπου παρακάθηται στόν θρόνο τοῦ Υἱοῦ της, λαμπροτέρα «λαμπηδόνων ἡλι­­α­κῶν», Δέσποινα τοῦ κόσμου, Κυρία τῶν ἀγγέλων, ἀλλά καί με­σίτρια καί πρέσβειρα τῶν ἀν­θρώ­πων πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό, ἡ Παναγία μας.

Φθάνουν μέχρι τόν οὐρανό καί δέν ἀφήνουν ἀσφαλῶς ἀδιάφορη τήν Παναγία μητέρα μας, ἡ ὁποία χαίρεται νά μᾶς βλέπει νά τήν πα­ρα­καλοῦμε, χαίρεται νά μεσι­τεύει στόν Υἱό της γιά χάρη μας, χαί­ρε­ται νά σπεύδει νά γίνεται καί γιά μᾶς, τά παιδιά της, πύργος ἀσφα­λής καί τεῖχος καταφυγῆς. Γιατί αὐ­τός εἶναι ὁ τρόπος νά ἐκ­δη­λώ­νει τή χάρη καί τό προ­νό­μιο πού ἔλαβε ἀπό τόν Υἱό της, καί αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό νά μήν ἐγκα­τα­λεί­ψει μέ τήν Κοίμησή της τόν κόσμο.

Αὐτός εἶναι ὁ τρό­πος μέ τόν ὁποῖο πιστοποιεῖ ἡ Πα­ναγία μας τήν παρουσία της ὄχι μόνο στόν οὐρανό ἀλλά καί ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Γιατί ἀντίθετα ἀπό ἐμᾶς, πού προσπαθοῦμε καί ἀγω­νιζόμεθα νά ἀπομακρύνουμε ἀπό τόν νοῦ μας τά ζητήματα καί τά προβλήματα πού μᾶς ἀπασχο­λοῦν, ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Παναγία μας ἐνδιαφέρεται γι᾽ αὐ­τά, νοιάζεται καί μεριμνᾶ γιά ὅ,τι μᾶς ἀπασχολεῖ καί θέλει νά μᾶς προσφέρει πάντοτε τή λύση πού θά μᾶς εἶναι ὄχι μόνο προσω­ρινά ὠφέλιμη, ἀλλά θά εἶναι καί πρός σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ μέριμνά της εἶναι ἀνύστακτη, καί περιμένει καί ἀπό ἐμᾶς νά καταφεύγουμε στή μητρι­κή της ἀγάπη καί νά τήν παρακα­λοῦμε θερμά νά ἐπέμβει στή ζωή μας, νά δώσει τή λύση στίς δυσκο­λίες πού ἀντιμετωπίζουμε, νά ἀπο­τρέψει τούς κινδύνους πού μᾶς ἀπειλοῦν, νά γαληνεύσει τήν ψυχή μας καί νά χαρίσει τήν εἰρή­νη στή ζωή μας.

Περιμένει ἡ Παναγία μας νά στραφοῦμε πρός Αὐτήν καί νά τῆς ἐπαναλάβουμε τήν ἱκεσία πού τῆς ἀπευθύνει καί ὁ ἱερός ὑμνογρά­φος. «Σῶζε πόλιν καί λαόν, τῶν πο­λεμουμένων ἡ εἰρήνη, τῶν χει­μαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προ­στασία τῶν πιστῶν».

Περιμένει νά τήν ἐπαναλαμβά­νου­­­με ὄχι μόνο μέ τά χείλη, ἀλλά μέ ὅλη μας τήν καρ­διά, μέ ὅλη μας τήν ὕπαρξη, ἀλλά καί μέ συναί­σθη­ση τί ζητοῦμε καί ἀπό ποιάν τό ζητοῦμε.

Περιμένει ἡ Παναγία μας τή δέη­σή μας καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά ἀνταποκριθεῖ σέ αὐ­τήν, ἀρκεῖ νά μήν τῆς λέμε μόνο ὅτι τήν ἐμπι­στευ­όμεθα μέ τήν ἱκεσία μας, ἀλλά νά τῆς τό δείχνουμε καί μέ τή ζωή μας.

Καί πότε δείχνουμε μέ τή ζωή μας ὅτι ἐμπιστευόμεθα τήν Ὑπε­ρα­γία Θεοτόκο; Ὅταν ἀγωνιζό­με­θα νά μιμηθοῦμε τή ζωή της καί τήν ἀναστροφή της.

Ἡ Παναγία μας ἔζησε μέσα στόν κόσμο, ὅπως ζοῦμε καί ἐμεῖς, ὅμως κατόρθωσε νά φθάσει σέ μέτρα καθαρότητος καί ἁγιότητος ἀνυ­πέρ­βλητα, γιατί ἔζησε μέ ὑπακοή στόν λόγο καί στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἔζησε μέ ταπείνωση καί ἁπλότητα, ἄν καί ἦταν ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἄν καί εἶχε λάβει αὐτή τή μεγάλη τιμή ἀπό τόν Θεό.

Ἄν, λοιπόν, θέλουμε καί ἐμεῖς νά ἔχουμε τήν προστασία καί τή βοή­θεια τῆς Παναγίας μας, ἄς προ­σπα­θοῦμε νά μιμούμεθα τήν ὑπα­κοή καί τήν ταπείνωσή της, δείχνο­ντάς της ἔτσι τόν σεβασμό καί τήν ἐμπιστοσύνη μας στή σωστική δύ­ναμή της.

Καί τήν ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη τήν προστασία καί τή βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Παρθένου καί ὡς ἄτο­μα καί ὡς ἔθνος, διότι διερχόμεθα, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, μία ἐξαιρε­τικά δύσκολη περίοδο, ἀφενός λόγω τῶν προκλήσεων τῶν γειτόνων μας πού ἀντι­με­τω­πί­ζει ἡ πατρίδα μας καί ἀφε­τέρου ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορω­νοϊοῦ, ἡ ὁποία καί πάλι ἀπει­λεῖ τίς ζωές μας, ἔστω καί ἄν κά­ποιοι δυστυχῶς δέν θέλουν νά τό κατα­νοήσουν καί νά τό παραδε­χθοῦν. Εἶναι ὅμως μία πραγματι­κό­τητα, τήν ὁποία δέν θά πρέπει καθόλου νά ὑποτιμοῦμε οὔτε καί νά ἀδιαφο­ροῦ­με γι᾽ αὐτήν, γιατί ἔχουμε εὐ­θύνη καί γιά τόν ἑαυτό μας ἀλλά καί γιά τούς ἀνθρώπους γύρω μας.

Ἡ πίστη μας στόν Χριστό καί ἡ ἐμπι­στοσύνη μας στήν Παναγία Μη­­τέρα του δέν ἀναιρεῖται οὔτε ἀκυ­ρώνεται ἀπό τά μέσα προστα­σίας πού ὀφείλουμε νά παίρνουμε σύμ­φωνα μέ τίς ὁδηγίες τῶν εἰδι­κῶν, διότι, ὅπως ἔχουμε πεῖ καί στό πα­ρελ­θόν, ἡ Παναγία μᾶς προ­στα­τεύει καί δι᾽ αὐτῶν, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά τήν ἐμπιστευόμεθα καί νά τήν ἱκε­τεύουμε μέ πίστη καί ταπεί­νω­ση λέγοντάς της: «Σῶζε πόλιν καί λαόν», ἐσύ πού εἶσαι «τῶν πολε­μουμένων ἡ εἰρή­νη», ἐσύ πού εἶσαι «τῶν χειμαζο­μένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη προστα­σία τῶν πιστῶν».

23 σχόλια:

 1. ΔΕΝ ὑπάρχει καμμία πανδημία, σεβασμιώτατε, μία ἐπιδημία συναχιοῦ εἶναι. Οἱ δέ ὁδηγίες τῶν ἀντιθέων, ἐκκλησιομάχων καί μωρῶν «εἰδικῶν» ἀπό τά Lidl καί τά μέτρα τῶν ἀφωρισμένων δυσσεβῶν τυράννων εἶναι ἀπροκάλυπτοι διωγμοί κατά τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Χριστιανῶν._

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ φοβάμαι, μάλλον είμαι σχεδόν σίγουρος, θα καταργήσουν την πρωινή προσευχή στα σχολεία, ίσως και τον αγιασμό. Αυτός ο μασονοιός θα επιφέρει τις πολυπόθητες για κάποιους αλλαγές σε θεσμούς, ήθη και έθιμα, νοοτροπίες και άμεση εξάρτηση του ανθρώπου από την τεχνολογία, στέρηση ατομικών ελευθεριών, οικουμενισμό και πανθρησκεία. Με λίγα λόγια στη νέα εποχή του Υδροχόου, στη νέα τάξη πραγμάτων του παγκόσμιου ολοκληρωτισμού.

   Διαγραφή
  2. ειπε ο ψεκαζμενος....

   Διαγραφή
  3. Ανέφερες και περι ατομικών ελευθεριών. Η λέξη "υπακοή" στην εκκλησία ξέρεις τι σημαίνει πρακτικά; Το βουλώνεις και κάνεις αυτο που σου λένε. Μόκο με λίγα λόγια, οπως ανέφερες σε άλλη ανάρτηση. Μόκο , γιατι διαφορετικάαααα.... Για πές μου τωρα περι ατομικών ελευθεριών!

   Διαγραφή
  4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  5. Ημιμαθής, όπως πολλοί, δυστυχώς. Δεν ανέφερα ποτέ για "μόνο". Η Εκκλησία νε μεν διδάσκει την υπακοή, την αποκοπή του ιδίου θελήματος, δλδ τον εγωισμό, αλλά σε εξερετικές περιπτώσεις και για λόγους πίστεως, διδάσκει και την Αγία ανυπακοή, όπου ο έλεγχος και η φάπα πέφτει σύννεφο (δες Άγιος Νικόλαος).
   Με μεν είμαστε πρόβατα και έχουμε ποιμένες (μισή αλήθεια), αλλά είμαστε λογικά, με νου και κριτική σκέψη και στον κακό ποιμένα επιβάλλεται ο έλεγχος και η αντίδρασή (ή άλλη μισή αλήθεια). Αυτό αποτελεί έκφραση της πραγματικής ελευθερίας μέσα στην Εκκλησία και όχι προβατοποίηση όπως κακώς εννοούν πολλοί.

   Διαγραφή
  6. Μείζων πασῶν ἀρετῶν ἡ διάκρισις, ὄχι ἡ ὑπακοή. Ὑπακοή ὀφείλουμε στούς ποιμενάρχες μας ὅπως τά τέκνα στούς γονεῖς, σέ ὅλα, πλήν ὅταν διακρίνουμε ὅτι πέφτουν ἔξω σέ θέματα δικαιοσύνης ἢ πίστεως. Ὅπως κανένας παιδαγωγός δέν θεωρεῖ σωστό τά παιδιά νά ὑπακοῦν στούς γονεῖς τους ὅταν ἐκεῖνοι ἐντέλλωνται νά κάνουν κἄτι ἄδικο ἢ ἀνήθικο, ἔτσι καί οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, δέν εἴμαστε ἄβουλα ὄντα, ἀλλ' ὄντως ἐλεύθερα πρόσωπα. Ἂν ὁ νεαρώτερος ἀνήλικος μπορῇ καί πρέπει νά φιλτράρῃ ὅ,τι τοῦ λένε οἱ γονεῖς του καί ὀ τελευταῖος ἄπιστος διαλέγει ποιόν γιατρό θ' ἀκούσῃ ὅταν ὑπάρχουν ἀντικρουόμενες συμβουλές, νομίζετε πώς δέν ἔχουμε τήν ἴδια δυνατότητα οἱ πιστοί; Γελιέστε!

   Βούλωσέ το ἐσύ λοιπόν ἂν θέλῃς, βάλε τό φούμωτρο πού σοῦ ἐπιβάλλουν οἱ ἀφωρισμένοι, καί πές κι εὐχαριστῶ ἅμα σοῦ γουστάρει. Ἐμεῖς θά μιλᾶμε, γιατί εἴμαστε ἐλεύθεροι, δέν θά μᾶς στερήσῃ καμμία σατανοκίνητη κυβέρνησι ἐκκλησιομάχων τήν ἐλευθερία λόγου.

   Καί ἀφήστε τίς ἐξυπνάδες περί ἐπιστημοσύνης. Δέν εἶναι μόνον ὁ ἀριστερός ψάλτης καί ἀγοραστής 16 ἑκατομμυρίων ΑΧΡΗΣΤΩΝ ἐμβολίων Τσιόδρας «εἰδικός». Ὑπάρχουν καί ἄλλοι, πολύ καλλίτεροί του, κι ἂς μή θέλετε νά τούς ἀκούσετε. Δεῖτε π.χ. τί γίνεται στήν Ὁλλανδία*, καί πάψτε τίς χριστιανοφοβικές σας, μισαλλόδοξες κραυγές. Κουράσατε._

   * Πηγή: https://www.amna.gr/home/article/477536/Covid-19-I-ollandiki-kubernisi-den-tha-sustisei-stous-polites-na-foroun-maska?fbclid=IwAR2Pd45Rn49i2dpzH7tkm2OnGsG3vaBAUCSor-pwPQqXhHgV2Cipw5AkIDk

   Διαγραφή
  7. Αγαπητέ Κώστα, στη θεωρία όλα ειναι τσίλικα. Εγω σε ρώτησα αν ξέρεις ΠΡΑΚΤΙΚΑ τι σημαίνει "υπακοή". Σημαίνει μόκο απόλυτο. Εάν δεν, στο σπίτι σου. Ολα τα άλλα, ειναι θεωρίες του αέρα. Οπως οι αριστεροί. Μπούρου μπούρου για ισότητες και άλλες αστειότητες και μη τυχόν καβαλήσουν την εξουσία. Μαύρο φίδι που σε εφαγε. Και σαυτούς ισχύει απόλυτα το 'μόκο'. Εκτελείς και το βουλώνεις. Μια περίπτωση ειναι τα γκουλάγκ. Γιού νόου γκουλάγκ;Πρακτικά λοιπόν, μακρυά απο την θεωρία, το "μόκο" το "βούβα", ειναι η αρχή όλου του υπόλοιπου.

   Διαγραφή
  8. Απ'αυτά που έγραψες, εσύ κατάλαβες τίποτα?

   Διαγραφή
  9. Δεν εκπλήσσομαι ιδιαίτερα που δεν κατάλαβες. Και δεν ειναι αναγκαστικά κακό αυτό. Και στη νοημοσύνη, εχει επίπεδα. Τωρα χωρίς ειρωνική διάθεση. Εχω χρόνιο πρόβλημα με αιμορροΐδες. Επειδή τελευταία με ταλαιπορούν πολύ, σκέφτομαι να καταλήξω σε γιατρό. Εσυ εχεις να μου προτείνεις κατι άλλο λιγότερο ακριβό; Και μη μου πεις σε παρακαλώ να πάω για εξομολόγηση ή να καταφύγω σε τάματα σε εικόνες.

   Διαγραφή
 2. Οι χριστιανοταλιμπαν απεφανθησαν.... δεν υπαρχει κορονοιος... Μεσαίων και χατζηρωμιοσυνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως δεν υπάρχει θάνατος, γιατί πολύ απλά νικήθηκε από τον αρχηγό της ζωής. Παράξενα όλα αυτά, ε?
   Όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξις.
   Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός.

   Διαγραφή
  2. Μη μαλώνετε μεταξύ σας, η αλήθεια βρίσκεται στη μέση. Και ο ιος υπάρχει φυσικά αλλά και η προσπάθεια εκφοβισμού των ανθρώπων και στέρησης των ατομικών του ελευθεριών υπάρχει.
   Καποιοι αρνητές του ιου δεν ξέρουν να εκφράζουν τις απόψεις τους σωστά ,δηλώνουν χριστιανοί με αποτέλεσμα να συκοφαντούνται οι πραγματικοί χριστιανοί και το όνομα του Χριστού.
   Ο Χριστός πάντα συμβούλευε να ενεργούμε με σύνεση, να εξετάζουμε τα πάντα απ όλες τις πλευρές και να πράττουμε με γνώμονα την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας.Είναι απαράδεκτο να σχετίζεται το όνομα του Χριστού με μεσαίωνα και ταλιμπαν,Αυτός που μας υπέδειξε να είμαστε παιδιά του φωτός.

   Διαγραφή
  3. ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΟΥ ΠΙΣΤΗ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΜΩΣ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΟΣΜΙΚΟ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΚΑΘΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ

   Διαγραφή
  4. Όταν η επιστήμη σηκώνει τα χέρια, ποιος δίνει λύση, οέο? Ελπίζω να μη βρεθείς σ'αυτή τη δύσκολη θέση. Ρωτά και άλλους που το'παιζαν έξυπνοι και μετά ήρθαν τα πάνω κάτω.
   Ακόμα και Τούρκοι αναγνωρίζουν τον Άγιο Γεώργιο για τις θεραπείες που κάνει, γι'αυτό έχει πολλούς κρυπτοχριστιανούς. Εσύ τόσα τάματα γύρο σου και ακόμη έχεις μεσάνυχτα.

   Διαγραφή
  5. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΕΙΟ ΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ. ΠΙΣΤΕΥΕ ΟΤΙ ΘΕΣ ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΧΕΦΡΟΝΕΣ ΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ "ΤΟΥΣ ΔΥΣΣΕΒΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΣΤΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΑΣ ΠΥΡΙ ΤΕ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙ ΚΑΙ ΠΑΣΕΙ ΤΟΙΣ ΤΡΟΠΟΙΣ ΕΞΑΓΑΓΕΤΕ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΖΩΗΣ", ΠΑΡΗΛΘΑΝ...,. ΕΥΤΥΧΩΣ

   Διαγραφή
 3. Αγαπητέ Δημήτριε, υπάρχουν θέσεις εθελοντών στα νοσοκομεία αναφοράς μπορείς να βοηθήσεις ... και τπτ να μην ξέρεις ένα νερό μπορείς να προσφέρεις στους αρρώστους μας ..πάντα χωρις μάσκα γάντια και αντισηπτικά ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οὔτε στούς συγγενεῖς νοσηλευομένων δέν ἐπιτρέπεται τό ἐπισκεπτήριο, μέ πρόσχημα τόν κοροϊδοϊό. Προγραμματισμένα χειρουργεῖα καί ἐξετάσεις ἀναβάλλονται στίς καλένδες πάλι λόγῳ τῶν μέτρων κατά τῆς δῆθεν πανδημίας. Ποῦ τίς εἶδες τίς θέσεις ἐθελοντῶν καί μάλιστα σέ διεγνωσμένους μέ κοροϊδοϊό; Ὁ διαβόητος ΕΟΔΥ ἰσχυρίζεται ὅτι τούς «θετικούς» στά τέστ PCR τούς θέτει σέ καραντῖνα τούς ἀνθρώπους, ἀκόμη καί τούς ἐντελῶς ἀσυμπτωματικούς! Ὑπονοεῖς ὅτι ψεύδονται οἱ τοῦ ΕΟΔΥ; Δέν ἔχεις ἐμπιστοσύνη κι ἐσύ στόν Τσιόδρα, ἔ; Σέ δικαιολογῶ ἀπολύτως. Εἶναι κ' ἐκεῖνα τά 16 ἑκατομμύρια ἄχρηστα ἐμβόλια τοῦ 2009, βλέπεις._

   Διαγραφή
  2. Μερικοι χρηζουν θεραπειας πρωτα οι ιδιοι τους , και μετα θα μπορεσουν να βοηθησουν και τον συναθρωπο. Αλλα που ? Μονο λεκτικες επιθεσεις γινονται , ας πανε να βοηθησουν οι Χριστιανοι και μη τους νοσοντες απο ιο στα νοσοκομεια μας και οπως ειπες χωρις μασκα και γαντια γιατι τους στερουμε το δικαιωμα της ελευθεριας με την μασκα .

   Διαγραφή
 4. Για τον ποδοσφαιριστή του μπαοκ που έβγαινε φωτογραφίες σε καφε μπαρ της πολης μας ενώ ήξερε οτι ήταν θετικός και είχε απαγορευτικό μετακίνησης για το λόγω αυτο θα πει κανείς τπτ ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΣ (ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ)...ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μίλησε ο καλύτερος επιδημιολόγος του κόσμου, ο Ιωαννίδης του Στάνφορντ της Αμερικής, και είπε εντελώς διαφορετικά από τον κρατικοδίαιτο τσορδάκο και τους γυρολόγους των καναλιών Σύψα και Παγώνη. Και τι έγινε? Τα βλαχαδερά τρώνε με όρεξη το κουτόχορτο που τους σερβίρουν.

   Διαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ