Η κατάνυξη σ' όλο το μεγαλείο της!

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και λαμπρότητα υποδέχθηκαν τις λατρευτικές εκδηλώσεις των «ΚΣΤ΄ Παυλείων» οι πιστοί Χριστιανοί της Βέροιας. Άνδρες και γυναίκες, όλων των ηλικιών, βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου στο ιερό χώρο του Βήματος του Απόστολου Παύλου, όπου τελέστηκε Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Το κλίμα ήταν πολύ συγκινησιακό, με τους Χριστιανούς να γονατίζουν μπροστά στο μνημείο του Απόστολου Παύλου και να προσεύχονται με θρησκευτική ευλάβεια.
Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω». Πρίν ἀπό τρεῖς Κυριακές ὁ Χρι­στός εἶχε ἀναφερθεῖ καί εἶχε προσ­φέρει στή Σαμαρείτιδα, τήν ὁποία συνάντησε στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, τό ὕδωρ τό ζῶν, τή χάρη τοῦ Πα­ρα­κλήτου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἀρδεύει τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ξεδιψᾶ καί τήν κάνει νά καρποφορεῖ καρπούς ἀρετῶν.

Καί σήμερα «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς», καί ἐνῶ ὁ ἴδιος ἔχει ἀνέλθει ἐν σώματι στούς οὐρανούς, δοξάζοντας τήν ἀνθρώ­πινη φύση καί ἀπολαμβάνοντας τή δόξα τήν ὁποία εἶχε ἀπό κατα­βολῆς κόσμου παρά τοῦ Πατρός του, καλεῖ ὅποιον διψᾶ νά τόν πλη­σιάσει καί νά λάβει ἀπό τό ὕδωρ τό ζῶν πού προσφέρει.

«Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς μεγάλης ἑορ­τῆς, τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, καλεῖ καί ἐμᾶς ὁ Χριστός νά πιοῦμε ἀπό τό ὕδωρ τό ζῶν καί νά μεταλάβουμε τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου του Πνεύματος.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ καί μᾶς προσ­φέρει τή Χάρη, ἀλλά δέν ἀνα­γκάζει κανέναν νά τήν λάβει, δέν ὑποχρεώνει καί δέν ἐκβιάζει κανέ­ναν νά τήν δεχθεῖ, γιατί σέβεται τήν ἀνθρώπινη ἐλευθε­ρία, γιατί ἡ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐνεργεῖ μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος τήν λαμβάνει μέ τή θέλησή του καί τήν ἀποδέχεται μέ πίστη.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ καί μᾶς προσφέρει τή δυνατότητα νά λά­βουμε τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος, δίνοντας μας συγχρόνως καί τήν εὐκαιρία νά συνειδη­το­ποιή­σουμε σέ τί ὀφείλεται ἡ ἔλ­λειψη πού πολλές φορές αἰσθανό­μεθα στήν ψυχή μας καί τή ζωή μας. Γιατί ὄντως πολλές φορές νιώθουμε κάτι νά μᾶς λείπει, ἀλλά δέν ἀντιλαμβανόμεθα τί. Νιώθου­με ἕνα κενό, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἐντοπίσουμε σέ τί ὀφείλεται. Νιώθουμε ὅτι κάνουμε τά πάντα, ὅτι ἔχουμε τά πάντα καί ὅμως εἴμεθα ἀνικανοποίητοι καί ἄδειοι μέσα μας. Νιώθουμε ὅτι θέλουμε κάτι, ἀλλά δέν ξέρουμε ποῦ νά τό ἀναζητήσουμε.

Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ χωρίς προ­ϋποθέσεις καί χωρίς διακρίσεις. Μᾶς καλεῖ ὅλους ἀνεξαιρέτως γιά νά μᾶς δώσει τό μεγαλύτερο ἀγα­θό πού μπορεῖ νά ἐπιθυμήσει ὁ ἄνθρωπος. Μᾶς καλεῖ γιά νά μᾶς δώσει τό Πνεῦμα του, τό ὁποῖο θά ὁδηγήσει καί ἐμᾶς, ὅπως καί τούς ἁγίους μαθητές καί ἀποστόλους του, «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν».

Μᾶς καλεῖ διά τῶν ἁγίων ἀπο­στό­λων του, ὅπως κάλεσε καί κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, μετά τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος, Πάρθους καί Μήδους, Κρῆτες καί Ἄραβες, Ἰουδαίους καί προσηλύτους, πού εἶχαν κατα­κλύσει τά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς.

Μᾶς καλεῖ διά τῆς Ἐκκλησίας του, ἡ ὁποία μεταδίδει διά τῶν ἱερῶν της μυστηρίων τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος σέ ὅσους τήν ἐκ­ζητοῦν καί τήν ἀποδέχονται, σέ ὅσους προστρέχουν σέ αὐτήν ὡς πηγή ὕδατος ζῶντος, γιά νά ἀντλή­­σουν νάματα σωτήρια.

Μᾶς καλεῖ νά κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα του διά τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχα­ριστίας, κατά τό ὁποῖο τό ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται καί μεταβάλ­λει τά προσφερόμενα δῶρα, τόν ἄρτο καί τόν οἶνο, σέ Σῶμα καί Αἷμα Χρι­στοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἀπο­τε­λεῖ βλα­σφημία κατά τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἱερότητος τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, στήν ὁποία ὁρισμένοι ἐπιδίδονται τελευταῖα, ἰσχυριζό­με­νοι ὅτι μπο­ροῦν δῆθεν νά μεταδοθοῦν ἀσθέ­νειες ἤ νά με­ταδοθεῖ ὁ κορωνοϊός διά τῆς θείας μεταλήψεως.

Ἄς μήν δίδουμε σημασία στά βλάσφημα λόγια τους. Ἄς μήν πιστεύ­ου­με τίς βλασφημίες τους, ἀλλά ἄς ἀκοῦμε τόν Χριστό πού μᾶς καλεῖ, λέγοντας. «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέ­τω».

Αὐτή εἶναι ἡ πρόσκληση πούυ ἀπευθύνει καί σέ μᾶς ὁ Χριστός σήμερα. Καλεῖ τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, ὅλους ἐμᾶς πού δοκιμασθήκαμε πρόσφατα ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καί στε­ρηθήκαμε γιά μεγάλο διάστημα τήν ἐπαφή μας μαζί του διά τῆς μυ­στηριακῆς ζωῆς καί ἰδίως διά τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχα­ριστίας, ὅλους ἐμᾶς πού ἀρχίσαμε νά ἐπιστρέφουμε μέ ἐλπίδα στήν κανονικότητα τῆς ζωῆς μας, ὅλους ἐμᾶς πού αἰσθανθήκαμε τήν ἀδυναμία τῆς ἀνθρωπίνης δυνά­μεως νά μᾶς προστατεύσει ἀπό τήν πανδημία καί αἰσθανθήκαμε ὅτι «ἐδίψησεν ἡ ψυχή» μας «πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν ζῶν­τα», γιά νά λάβουμε τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πού κατέρ­χεται καί πάλι σήμερα στήν Ἐκ­κλη­σία, ὅπως κατῆλθε ἐπί τῶν ἁγίων μαθητῶν καί ἀποστόλων του, γιά νά χαριτώσει καί νά ἐνισχύσει τούς πιστούς.

Μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός σήμερα ἰδιαιτέρως διά τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου του ἀποστόλου, τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀπό αὐτό τό Βῆμα κήρυξε γιά πρώτη φορά στή Βέροια «Χριστόν ἐσταυ­ρωμένον καί ἀναστάντα, … Ἰου­δαί­οις τε καί Ἕλλησι, Χριστόν Θεοῦ δύναμιν καί Θεοῦ σοφίαν» καί χάρισε στή Βέροια τή δική της Πεντηκοστή, ἱδρύοντας τήν τοπι­κή μας Ἐκκλησία.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς τιμοῦμε ἰδιαι­τέ­ρως τόν οὐρανοβάμονα ἀπόστο­λο, τιμοῦμε τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκ­κλησίας μας, ἀπόστολο Παῦλο, καί ἐγκαινιάζουμε σήμερα, μέ τήν πανηγυρική αὐτή θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς, ἐδῶ, στόν τόπο ὅπου ἀκούσθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τά χείλη του τό Εὐαγγέλιο, τόν νέο κύκλο τῶν πρός τιμήν του λατρευτικῶν ἐκ­δηλώσεων, τόν κύκλο τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων μέ γενικό θέμα «Εὐαγ­γέλιο καί ἦθος», γιά νά ἀντλήσου­με καί πάλι τό ὕδωρ τό ζῶν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ πρω­τοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, μέσα ἀπό τήν τιμή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας μέ πρῶτον τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καί τῶν Βεροιέων Παῦλο. Ἄς προσ­τρέ­ξουμε γιά νά λάβουμε τό ὕδωρ, γιά νά λάβουμε τή χάρη τοῦ Πα­ναγίου Πνεύματος μέσα καί ἀπό ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῶν φετινῶν ΚΣΤ´ Παυλείων, καί ἐπικαλού­με­νοι τίς πρεσβεῖες του ἐλπίζουμε νά ἐπιτύχει καί αὐτή ἡ ταπεινή προσπάθειά μας καί εὐχόμεθα ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά εἶναι πλούσια σέ ὅλους τούς συμμετέχοντες.

23 σχόλια:

 1. Πάντως για να λέμε και την αλήθεια, η Ορθοδοξία μας δεν αναγνωρίζει αγάλματα Αγίων. Πώς στήθηκε αυτό εκεί;...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το παγκαρι να γεμίζει....

   Διαγραφή
  2. Τι να πεις άνθρωποι προσκυνάνε αγάλματα η απόλυτη ξεφτίλα και παρακμή μιας πόλης

   Διαγραφή
  3. Μᾶς τό ἔκανε δῶρο τῷ 2013 ἕνας Ρῶσσος γλύπτης ὀνόματι Ζουράμπ Τσερετέλι (τότε πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Καλῶν Τεχνῶν τῆς Ρωσσίας) καί τό ἔβαλαν ἐκεῖ. Τῷ 2009, ὁπότε ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μ. Καλῆς Παναγιᾶς, εἶχε πεῖ πὼς θὰ ἔκανε καὶ ἕνα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ ἕνα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, ἐπισκόπου Συμφερουπόλεως. Τόν εἶχαν ὑποδεχθῇ ὁ μητροπολίτης μέ τήν δήμαρχο (Χ. Οὐσουλτζόγλου - Γεωργιάδου) καί τόν ἀντιπεριφερειάρχη (Κ. Καραπαναγιωτίδη). Δέν βλέπω νά τηρῇ τήν ὑπόσχεσί του ὡς πρός τά ἄλλα 2 ἀγάλματα πάντως. Σημειωτέον ὅτι τά ἀποκαλυπτήρια ἔγειναν τῇ 7ῃ Ἰουνίου 2013, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου. Δέν εἶχε ἀναγνωρίσει ἀκόμα τήν σχισματική παρασυναγωγή τῶν Φιλαρέτου - Ἐπιφανίου στήν Οὐκρανία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τότε, ἀνεγνώριζε τήν κανονική Σύνοδο ὑπό τόν Μητροπολίτη Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριο, καί τά εἴχαμε καλά καί μέ τό Πατριαρχεῖο Μόσχας.

   Δέν εἶν' Ὀρθόδοξο τό νά γίνεται ἄγαλμα Ἁγίου οὔτε ὡραῖο εἶναι τό συγκεκριμένο, ἰδίως στό πρόσωπο καί στά χέρια - εἶναι καί σέ ὑπερφυσικό μέγεθος. Ἐννοεῖται πώς εὐτυχῶς δέν ἔχει λατρευτική χρῆσι, δέν τό ἀσπαζόμαστε δηλαδή, ἐν ἀντιθέσει μέ τίς εἰκόνες τοῦ Ἀποστόλου Παύλου._

   Διαγραφή
  4. και ποια η διαφορά των αγαλμάτων (που δεν πρέπει να ἀσπαζόμαστε) από τις εικόνες (που πρέπει να ἀσπαζόμαστε) ;
   και γιατί να έχουμε σε αγάλματα όλους τους επιφανείς Ιερωμένους επισκόπους κλπ ; τα οποία βέβαια δεν "ἀσπαζόμαστε" ακόμα ...

   Διαγραφή
  5. ΠΕΣΤΑ,ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΣ

   Διαγραφή
  6. Ο ανδριάντας προφανώς και δεν φέρει λατρευτική χρήση μάλλον αναγνώριση στην πολιτισμική προσφορά του Αποστόλου Παύλου προς τη Βέροια και τη σημερινή Ευρώπη, πράγμα που ισχύει για τις μεγάλες προσωπικότητες με αξιόλογο κοινωνικό έργο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτε οι Ρώσοι τοποθετούν τα αγάλματα μέσα στους ναούς, παρά το γεγονός ότι από τον τσάρο, Μέγα Πέτρο και μετά επηρεάστηκαν από την ευρωπαϊκή τέχνη και στην αγιογραφία. Οι ίδιοι λένε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι "κανονικές" οι ευρωπαϊκής τεχνοτροπίας εικόνες και τα υπόλοιπα καλλιτεχνήματα.

   Επομένως, είναι σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε κάποια πράγματα χωρίς να κρίνουμε βεβιασμένα.

   Διαγραφή
  7. Ἡ πεῖρα ἔχει δείξει ὅτι τά ἀγάλματα εἶναι εὐκολώτερο νά ὁδηγήσουν στήν εἰδωλολατρία. Ἐπίσης, τά ἀγάλματα δέν ἔχουν τήν δύναμι τῆς Θεολογίας διά τῆς ἀφαιρετικότητος καί τῆς κατανύξεως, πού ἔχουν οἱ Ὀρθόδοξες εἰκόνες. Γι' αὐτούς τούς 2 λόγους, στήν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή τά ἀγάλματα δέν ῥίζωσαν εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ στόν σαρκωθέντα Θεό Ἰησοῦ Χριστό, τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους. Στήν αἱρετική, παπική, οὑμανιστική Δύσι, ἐκτιμῶνται καί βρίθουν, δυστυχῶς.

   Ἐκτός Ἱερῶν Ναῶν, ἀγάλματα ἔχομε ἀναπαριστῶντα κληρικούς καί λαϊκούς, τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν καί πρός προβολήν προτύπων πρός μίμησιν. Τό νά καταργήσωμε τά ἀγάλματα ὅλως διόλου θά ἰσοδυναμοῦσε μέ τό νά καταργηθῇ ἡ όνοματοδοσία ὁδῶν, πλατειῶν, συνοικισμῶν, κτιρίων κ.τ.ὁ.. Θά ἦτο παραλογισμός. Ἐπειδή ὑπάρχουν καί ἀγάλματα ἀναξίων ἡ καί ἐχθρῶν τοῦ ἀνθρώπου, δέν σημαίνει ὅτι δέν θά πρέπῃ νά ὑπάρχουν ἀγάλματα γενικῶς._

   Διαγραφή
 2. Τα θαυματα ποτε αρχιζουν ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Mη δίνετε σημασία αν είναι είδωλα ή όχι.Ο Χριστός, μας είπε οτι ο Θεός είναι
  πνεύμα και πρέπει να τον λατρεύουμε πνευματικά.Οποιος μπορεί να το καταλάβει το εφαρμόζει,οι άλλοι έχουν ανάγκη από αγάλματα.Τι να τους κάνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όταν ήταν κλειστές οι εκκλησίες λόγω των μέτρων για τον κορονοιο ο κόσμος γκρίνιαζε..τώρα που άνοιξαν πάλι γκρίνια..
  Τελικά πάντα έχουμε ένα λόγο..Δεν κοιτάει ο καθένας το σπίτι του λέω εγώ και να αφήσουμε ειρωνεία και κακίες στην άκρη;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. το οτι ειναι οι πιστοι γονατιστοι δεν αφορα το αγαλμα αλλα μερος της θειας λειτουργιας αλλα στην εποχη του λαικ που να γνωριζει καποιος την θρησκια του μονο στην ταυτοτητα το εγραφε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είπε κανείς οτι οι γονατισμένοι πιστοί προσκυνούν το άγαλμα,αλλά
   και οι μουσουλμάνοι ακόμα το έχουν καταλάβει οτι δεν πρεπει να κατασκευάζουμε
   εικόνες και αγάλματα και δεν πρέπει να προσκυνάμε τίποτα άλλο εκτός από τον Τριαδικό Θεό.Η θα ακολουθήσουμε τις παραδόσεις των ανθρώπων και τη θρησκεία τους ή θα ακολουθήσουμε το Πνευμα που θα μας οδηγήσει στην αλήθεια και τη σωτηρία;

   Διαγραφή
  2. Τήν τύφλα τους ἔχουν οἱ μωαμεθανοί καί ἐσεῖς, οἱ εἰκονομάχοι προτεστάντες, πού τούς μοιάζετε. Ὁ διάβολος πού ἐμπνέει ἐκείνους καί σᾶς δέν θέλει νά διδάσκῃ ἡ μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξος τοιαύτη, τούς ἀνθρώπους δι' εἰκόνων. Καί ἐκτός Ἐκκλησίας σωτηρία δέν ὑπάρχει._

   Διαγραφή
  3. Εσένα σε εμπνέει ο Χριστός; Σε πήρε βοηθό του να κρίνετε μαζί την οικουμένη;Προπορευεσαι και μάλιστα βλέπω του Χριστού και γνωρίζεις τη σκέψη Του για τους μουσουλμάνους, τους προτεστάντες και όλους τους ανθρώπους που δεν μοιάζουν με σένα.Και σε είχα για πιο cool άτομο.

   Διαγραφή
  4. Γιατί ρε συ Hadjinicolaou καταφέρεσαι κατά ανθρώπων που δε γνωρίζεις
   και γνωρίζει μόνο ο Θεός,τι αγώνα έδωσαν κάποιοι στη Δύση με το τέρας του παπισμού,με τους βαρείς λύκους που μπήκαν στην εκκλησία,΄οπως το προείπε ο Χριστός;
   Δεν έχει ο Κύριος κι αλλού πρόβατα;Μόνο εδώ στη χριστιανικότατη χώρα μας εργάζεται;

   Διαγραφή
 6. έτσι πρέπει να προσκυνάμε από μικρή ηλικία για να συνηθίζουμε, ώστε μεγαλώνοντας να είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερα προσκυνήματα, η "εκκλησία" μας προετοιμάζει καλά για αυτό.
  ο Χριστός όμως μίλησε και δίδαξε ταπεινότητα.
  Ταπεινός όμως τα λεξικά λένε ότι είναι αυτός "που έχει επίγνωση των δυνατοτήτων του, που δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του
  που έχει σεμνούς τρόπους" και όχι αυτός που γονατίζει και προσκυνά.
  Συνώνυμα δε είναι ο μετριόφρων, ο σεμνός, ο ταπεινόφρων και όχι ο προσκυνημένος.
  Ο Χριστός ήταν ταπεινός αλλά δεν προσκύνησε τους Γραμματείς και Φαρισαίους, ήταν ταπεινός - επαναστάτης και κατάφερε να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο. πως θα ήταν άραγε τα πράγματα αν είχε προσκυνήσει τους Γραμματείς και φαρισαίους ;
  Διαλέξτε και κάντε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστά αυτά που γράφεις, υποκλίνομαι,respect.
   H πιο σωστή άποψη που έχω διαβάσει ποτέ.

   Διαγραφή
  2. Ὁ Χριστιανός προσκυνᾷ τόν Τριαδικό Θεό καί ἐκφράζει τήν μετάνοιά του. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶχε ἀνάγκη μετανοίας, ὡς ἀναμάρτητος πού ἦτο. Προσηύχετο ὡστόσο γονυπετῶς ὡς ἄνθρωπος, διότι καίτοι ἴσος καί ὁμοούσιος τῷ Πατρί κατά τήν Θεότητα, ὅμως ὑπήκοος μέχρι θανάτου κατά τήν ἀνθρωπότητα, ἐταπεινώθη δι' ἡμᾶς καί γιά νά μᾶς διδάξῃ πῶς νά προσευχώμαστε.

   Ἀλλοίμονο στόν ἄνθρωπο πού δέν προσκυνᾷ τόν Θεό! Ἔχει μερίδα μετά τοῦ πιστοῦ μέν, πλήν ἀσώτου καί ἀμετανοήτου λόγῳ ὑπερηφανείας σατανᾶ. Ἄνθρωπο ἀπαγορεύεται νά προσκυνοῦμε. Τόν Θεό ἐπιβάλλεται._

   Διαγραφή
  3. Τον θεο ναι τους παπαδες ομως ;

   Διαγραφή
 7. Ο Χριστός είπε να ακούτε ο,τι σας λένε οι παπάδες, αλλά να μην πράττετε κατα τις πράξεις τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ