Αρχιερατικός εσπερινός στα Ριζώματα

Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 1 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ριζωμάτων. Πλήθος κόσμου πιστών
Χριστιανών παρακολούθησαν την θρησκευτική λειτουργία και προσευχήθηκαν ευλαβικά. Δείτε φωτογραφίες και διαβάστε την ομιλία του Μητροπολίτη Παντελεήμων:Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου: «Χαίροις τῶν ἀρετῶν ὁ κανών, ὁ ὑπέρ πίστεως ἀθλήσας στερρό­τα­τα».

Μέσα στήν χαρά καί τόν θρίαμβο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει τή μνή­­μη ἑνός μεγάλου ἱεράρχου της, ἑνός μεγάλου ἁγίου της, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου, ἀρ­χιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένος καί ὁ ἱερός αὐτός ναός.

Τόν τιμᾶ γιά τούς ἀγῶνες του καί τήν προσφορά του στήν Ἐκ­κλη­σία καί τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, γιατί, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ὁ ἑορτα­ζόμενος Μέγας Ἀθανάσιος ἀγωνί­σθηκε γιά νά ὑπερασπισθεῖ τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τή θεία φύση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τή μανία τοῦ Ἀρείου καί τῶν ὀπαδῶν του.

Τόν τιμᾶ ὅμως καί γιά τήν ἁγιό­τη­τα τῆς ζωῆς του, γιά τήν ὑπομο­νή του καί γιά τήν καρτερία του στούς πειρασμούς καί τίς δοκι­μα­σίες πού ἀντιμετώπισε, στούς δι­ωγ­­­μούς καί τίς ἐξορίες πού ὑπέ­μει­νε ἐξαιτίας τῆς κακίας τῶν αἱ­ρετι­κῶν καί τοῦ φθόνου τοῦ πο­νη­ροῦ.

Τά ὑπέμενε ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος γιατί γνώριζε τόν λό­γο τοῦ Κυρίου «εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξου­σι», δηλαδή, ἐάν δίωξαν ἐμένα, θά διώξουν καί σᾶς. Γι᾽ αὐτό θεωροῦ­σε ὅλα ὅσα ὑπέμεινε ἀπό τούς αἱ­ρε­τικούς γιά χάρη τῆς πί­στε­ως στόν Χριστό καί τῆς Ἐκ­κλη­σίας ὡς σφραγίδα γνησιότητος τοῦ ἔργου του ἀλλά καί ὡς τιμή πού τοῦ ἔκανε ὁ Χρι­στός. Διότι, ὅπως ἔγρα­φε ὁ πρω­τοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος στούς χριστιανούς τῶν Φι­λίππων, «ὑμῖν ἐχαρίσθη τό ὑπέρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τό εἰς αὐτόν πι­στεύειν, ἀλλά καί τό ὑπέρ αὐτοῦ πάσχειν». Σέ σᾶς, δηλαδή, δόθηκε ὡς δῶρο ὄχι μόνο τό νά πιστεύετε στόν Χρι­στό, ἀλλά καί τό νά πά­σχετε γιά χάρη του.

Αὐτός ἀκριβῶς ὁ λόγος τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου ἰσχύει καί γιά τόν ἑορταζόμενο Μέ­­γα Ἀθανάσιο. Καί μέσα ἀπό τούς διωγ­μούς πού ὑπέ­μεινε ὁ ἅγιος Ἀθανά­σιος ἁγιάσθη­κε ἀκόμη περισσό­τερο, ἀσκήθηκε στήν ἀρετή καί ἔλαβε τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε ὄχι μόνο νά γίνει ἡ ψυ­χή του κῆπος ἀρετῶν στόν ὁποῖο νά εὐαρεστεῖ­ται ὁ Θεός, ἀλλά καί νά εἶναι καί ἡ ζωή του, νά εἶναι καί ὁ ἴδιος, κα­νό­νας καί τύπος τῆς ἀρετῆς γιά ὅ­λους τούς πιστούς.

Καί ἄν ἡ Ἐκκλησία μας τόν προ­βάλλει καί τόν τιμᾶ σήμερα, τόν προβάλλει καί τόν τιμᾶ, βε­βαίως, καί γιά τούς ἀγῶνες του γιά τή διατήρηση τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἀλ­λά τόν προβάλλει καί τόν τιμᾶ καί ὡς παράδειγμα καί πρότυπο ἀρε­τῆς γιά ὅλους ἐμᾶς πού ἀγω­νι­ζό­μα­­στε γιά νά ζήσουμε τήν ἐν Χρι­στῷ ζωή.

Διότι ἡ ζωή τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἐφαρμογή τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἐφαρμογή τοῦ Εὐαγγε­λίου, καί μᾶς δείχνει ὅτι, ὅσα μᾶς ἔχει πεῖ ὁ Χριστός, δέν εἶναι θεω­ρίες, δέν εἶναι διδα­σκαλίες χωρίς ἀντίκρυσμα. Εἶναι ὁ ἀσφαλής ὁδη­γός τῆς πορείας μας στόν κόσμο αὐτό καί στή ζωή μας, γιά νά φθά­σουμε στόν Θεό καί νά ἐπιτύχουμε τόν στόχο μας. Εἶναι ὁ ἀσφαλής ὁδηγός, γιά νά γνωρί­ζου­με καί ἐμεῖς πῶς ἀκριβῶς πρέ­πει νά βα­δίζουμε, ἀλλά καί γιά νά ἐνισχυό­μεθα, ὅταν ἀντιμετωπί­ζου­­με δυ­σκο­λίες καί δο­κιμασίες, ὅταν ἀπο­γοητευόμαστε ἀπό τήν προσπά­θεια πού κάνουμε, ὅταν ἀμφιβάλ­λουμε πῶς πρέπει νά συνεχίσουμε τόν δρόμο μας, τί πρέπει νά κά­νουμε στή μία ἤ στήν ἄλλη πε­ρίπτωση τῆς ζωῆς μας.

Αὐτό εἶναι τό νόημα τῶν ἑορτῶν τῶν ἁγίων μας, ἀλλά καί τῆς ση­με­ρινῆς ἑορτῆς τοῦ ἁ­γίου Ἀθανα­σίου: νά μᾶς δείξει τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς, τόν ὁποῖο καλούμεθα νά βαδίσουμε ὅλοι. Νά μᾶς ἐμπνεύσει καί νά μᾶς ἐνι­σχύ­σει στόν δικό μας ἀγώνα. Γιατί βλέποντας πόσο ἀγωνίσθηκαν καί πόσο δοκιμά­σθη­καν οἱ ἅγιοι ἀλλά καί πόσο ὑπέ­μεναν χωρίς νά δια­μαρ­τύρο­νται, χωρίς νά ἀπογοη­τεύ­ονται, χωρίς νά ἐγκαταλείπουν τήν προ­σπάθεια, παρακινούμεθα καί ἐμεῖς νά κάνουμε ὑπομονή σέ ὅλα ὅσα μᾶς συμβαίνουν, χωρίς νά παραι­τού­μεθα, ἀλλά ἔχοντας πάντοτε ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος καί στή βοή­θεια τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπι­τρέ­πει τίς δοκιμασίες γιά νά μᾶς ἀσκήσει στήν ὑπομονή. Διότι χω­ρίς ὑπομο­νή δέν μποροῦμε νά ἐπι­τύχουμε τίποτε στή ζωή μας, οὔτε τήν ἐπί­γεια καί ἀνθρώπινη ζωή μας, οὔτε πολύ περισσότερο στήν πνευ­μα­τι­κή μας ζωή, στήν ἐν Χρι­στῷ ζωή, ὅπως μᾶς εἶπε καί ὁ Χριστός: «δι᾽ ὑπομονῆς κτήσασθε τάς ψυ­χάς ὑμῶν», μέ τήν ὑπομονή θά κερ­δίσετε τίς ψυχές σας.

Καί ἐάν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος κα­τόρ­θωσε νά ὑπομείνει τόσες πολ­λές δοκιμασίες καί τόσους ἄδικους διωγμούς καί ἐξορίες, μποροῦμε καί ἐμεῖς μέ ὑπομονή καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά ἀντιμε­τω­πίσει ὅποιες δοκιμασίες, συνα­ντοῦ­­με στή ζωή μας, δοκιμασίες πού εἶναι πολύ μικρότερες καί πο­λύ πιό ἀνώδυνες ἀπό αὐτές πού ὑπέμεινε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, για­τί μέσα ἀπό αὐτές καθαρίζεται ἡ ψυχή μας, ὅπως ὁ χρυσός στό χω­νευτήριο. Ἔτσι θά μπορέ­σου­με καί ἐμεῖς νά πλησιάσουμε τόν Θεό καί νά ἁγιασθοῦμε, ὥστε νά ἀξιω­θοῦ­με τῆς οὐρανίου βασι­λεί­ας του, στήν ὁποία εὐφραίνεται καί μᾶς ἀναμένει ὁ ἅγιος Ἀθανά­σιος, δεό­μενος γιά τή σωτηρία ὅσων τόν τι­μοῦν καί ἐπικαλοῦ­νται τή βοήθειά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ