Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυνομίας

Την προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Αφορούν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής
Αστυνομίας (Αττική) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας (Βέροια) Τμήματα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αττική και Βέροια, τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 12-04-2019. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αττική (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 - Αχαρνές Αττικής) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη 6 Τ.Κ. 59 100 Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή). Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.


Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (τηλ. 210 2424309-312 και φαξ. 213 1527880) και από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (τηλ. 23310 34320, 34322, 34323 και φαξ. 23310 26323), από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00’ έως 14:00’ και στις ιστοσελίδες: http://www.astynomia.gr και http://diavgeia.gov.gr., όπου θα αναρτηθεί και η παρούσα, με συνημμένα τα έντυπα αιτήσεων. 

Ο ακριβής αριθμός σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό - αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αττική και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 αναφέρεται αναλυτικά στην Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«Θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας
για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020».

Η ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 Έχοντας  υπ΄ όψιν  τις  διατάξεις:
      α) Του άρθρου 41 παρ. 9 και 10 του Ν.1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 152/8-10-1984)  «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».
β) Των άρθρων 65 και 66 του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Του άρθρου 21 του Π.Δ. 319/95 (Φ.Ε.Κ. Α΄-174/24-8-1995) «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Των άρθρων 22 έως 28 και 45 του Π.Δ. 190/1996 (Φ.Ε.Κ. Α-153/2-7-1996), «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης  Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/2008 και το Π.Δ. 84/2010.
ε) Του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 216/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και με τις επιφυλάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
στ) Της υπ΄ αριθμ. 8004/15/10-δ΄ από 03-01-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄-70/19-01-2018) Κοινής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας».
ζ) Του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

      ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω (δ) σχετικού, λειτουργούν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας (Αττική) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας (Βέροια) Τμήματα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.).
     Στόχος της μετεκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής μόρφωσης των μετεκπαιδευομένων, η συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η ενημέρωσή τους σε σύγχρονα γενικότερα θέματα και ζητήματα διοίκησης προσωπικού.
     Για το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης και την αρτιότερη επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών της Σχολής, απαιτείται ο διορισμός τόσο επιστημονικού διδακτικού προσωπικού που κατέχει τους απαιτούμενους από την προκήρυξη τίτλους σπουδών, για να διδάξει αντικείμενα νομικής, ανθρωπιστικής κατάρτισης κ.ά., όσο και αστυνομικού διδακτικού προσωπικού εξειδικευμένων γνώσεων, για τη διδασκαλία ειδικών επαγγελματικών μαθημάτων.
       Κατόπιν αυτών:
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό - αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αττική και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, τα παρακάτω αναγραφόμενα γνωστικά αντικείμενα, με αποζημίωση που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (στ) σχετική, ως ακολούθως: 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ -
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑ
1. Θέματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου
1
1
3
3
2. Θέματα Δικονομικού Ποινικού Δικαίου - Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων
   α. Ποινική Δικονομία
1
1
3
3
   β. Πρακτική Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων
1
1
3
3
3. Θέματα Εγκληματολογίας - Ανακριτικής
    α. Εγκληματολογία
1
1
3
3
    β. Ανακριτική
1
1
3
3
4. Θέματα Ιατροδικαστικής
1
1
3
3
5. Θέματα Διοίκησης Προσωπικού
1
1
3
        3
6. Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου
1
1
2
2
7. Θέματα Δημοσίου Κατηγόρου
1
1
2
2
8. Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου
    α. Συνταγματικό Δίκαιο
(Γενικές Αρχές - Οργανωτικό μέρος - Θεμελιώδη Δικαιώματα)
1
1
3
3
    β. Διοικητικό Δίκαιο
(Δημόσια Διοίκηση - Διοικητικό Δίκαιο - Διοικητικά  Όργανα)
1
1
2
2
9. Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας
    α. Αντιμετώπιση Εγκλήματος γενικά
1
1
4
4
    β. Εξερεύνηση σκηνής εγκλήματος
1
1
2
2
    γ. Θέματα ναρκωτικών
1
1
2
2
    δ. Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία
1
1
2
2
10. Θέματα Αστυνομίας Τάξης
α. Πεζή και εποχούμενη αστυνόμευση - Λειτουργία
Αστυνομικού Τμήματος
1
1
3
3
    β. Συναθροίσεις - Συγκεντρώσεις
1
1
2
2
    γ. Θέματα Τροχαίας
1
1
2
2
δ. Θέματα διαχείρισης κρίσεων - διαπραγματεύσεις
1
1
4
4
11. Θέματα Κρατικής Ασφάλειας
    α.  Πληροφορίες
1
1
2
2
    β. Αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας Εθνικής και Διεθνούς Τρομοκρατίας
1
1
2
2
12. Θέματα Πολιτικής Άμυνας
1
1
2
2
13. Θέματα Πληροφορικής
    α. Γενικά
1
1
4
3
    β. Μηχανογραφικές Εφαρμογές στην Ελληνική Αστυνομία
1
1
4
3
14. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
1
1
3
3
15. Διοικητικές Εξετάσεις
1
1
2
2
      
Σημείωση:  Για τα αντικείμενα (2β), (9), (10), (11), (12), (13β) και (15) απαιτείται ο διορισμός αστυνομικών εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών - στρατιωτικών.

                                                                                                                                  I.       ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α-26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι:
·      Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι απέκτησαν την ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της.
·      Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
·      Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. Α-26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·      Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
·      Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
2. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν. 1305/1982 και του Ν. 1256/1982 (περί πολυθεσίας).
3.  Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους (Π.Δ. 84/2010).
4. Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν - αιτούνται να διδάξουν.
5. Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία αστυνομικοί, πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τελευταία τρία έτη, να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή.
6. Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευτεί, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
7. Οι υποψήφιοι αστυνομικοί εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν - αιτούνται να διδάξουν, η οποία να προκύπτει από την υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.
8. Στους αστυνομικούς περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες.
                                                                                                                     II.            ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Για τους ιδιώτες υποψηφίους (μη ένστολο προσωπικό), συνεκτιμάται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρονται να διδάξουν, η διδακτική ικανότητα και πείρα καθώς και η εν γένει εμπειρία τους στο αντικείμενο.
2. Για τους υποψήφιους εν ενεργεία αστυνομικούς, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή τους εμπειρία καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο που ενδιαφέρονται να διδάξουν.
               3. Για τους υποψηφίους που δίδαξαν κατά το τελευταίο εκπαιδευτικό έτος στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού προσωπικού, λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο οι αξιολογήσεις του εκπαιδευόμενου προσωπικού όσο και οι προτάσεις - διαπιστώσεις του Διοικητή της Σχολής.

                                                     III.            ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Για το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα», εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 319/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι οφείλει:
α.  Να διδάσκει την ύλη που καθορίζεται από το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα καθορισθεί από τη Σχολή.
β. Να χρησιμοποιεί  τα οπτικοακουστικά μέσα της Σχολής, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος.
γ. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να εισηγείται αρμοδίως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
δ. Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτήριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας και για κάθε παρεκτροπή σπουδαστή να ενημερώνει τo Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.
ε.  Να ειδοποιεί έγκαιρα τη Σχολή σε περίπτωση κωλύματος.
στ. Να ενημερώνει τo Διοικητή της Σχολής σχετικά με την πρόοδο των εκπαιδευομένων και να εισηγείται την αντικατάσταση, τροποποίηση και αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήμης.
2. Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι, των οποίων η ύπαρξη βεβαιώνεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου η οποία υποβάλλεται  αρμοδίως. Τέτοιοι λόγοι είναι, κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, συμπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, που δημιουργεί ανωμαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση.

                                                                                                              IV.            ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
·         Αίτηση ενδιαφερομένου (Υποδείγματα Α1, Α2 για ιδιώτες και Α3, Α4 για εν ενεργεία και συνταξιούχους αστυνομικούς - στρατιωτικούς).
·         Υπόμνημα - Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων (Υπόδειγμα Β1 για ιδιώτες και Β2 για εν ενεργεία και συνταξιούχους αστυνομικούς - στρατιωτικούς).
·         Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.
·         Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
·         Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
·         Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
·         Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
·         Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4χ4 εκατοστών.
·         Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για τους υποψηφίους ιδιώτες (Υπόδειγμα Γ1).
·         Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τους υποψηφίους αστυνομικούς - στρατιωτικούς εν ενεργεία  (Υπόδειγμα Γ2 - Π.Δ. 113/2008).
·         Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τους υποψηφίους αστυνομικούς - στρατιωτικούς εν αποστρατεία  (Υπόδειγμα Δ2 - Π.Δ. 113/2008).
·         Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψηφίους Αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α.) στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (Π.Δ. 113/2008).
2. Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κ.λπ., συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους.
3. Για την απόδειξη της εμπειρίας, τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά είναι τα εξής:
·         Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
·         Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
·        Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
Η δηλωθείσα, στα υποδείγματα Β1 και Β2, εμπειρία στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας θα διαπιστώνεται από την ίδια τη Σχολή.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την ανακοίνωση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

 
                                                                                               V.            ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αττική και Βέροια, τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 12-04-2019. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αττική (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 - Αχαρνές Αττικής) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη 6 Τ.Κ. 59 100 Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή).
2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Η σωστή συμπλήρωση της αιτήσεως είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
4. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου να δηλώσει άμεσα στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα δικαιολογητικά που κατέθεσε και λαμβάνονται υπόψη για τον διορισμό του. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
5.  Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
- Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
- Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

                                                                                                VI.            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών, καθορίζεται από την ανωτέρω (στ) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
2. Επισημαίνεται ότι δε δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, το εν ενεργεία αστυνομικό προσωπικό, στο οποίο έχει ανατεθεί, κατόπιν υπηρεσιακής εκπαίδευσης και πιστοποίησής του, η αποκλειστική άσκηση καθηκόντων εκπαιδευτή ή αυτό που διδάσκει στις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, αστυνομικής φύσεως, που αποτελούν περιεχόμενο της συγκεκριμένης υπηρεσιακής πιστοποίησης και εντός του ωραρίου εργασίας του και συγκεκριμένα:
           -  Το προσωπικό των Τμημάτων Εκπαίδευσης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γραφείων Εκπαίδευσης των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας, για τις εκπαιδεύσεις σε θέματα, ιδίως: «Αυτοπροστασίας - Αυτοάμυνας», «Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής» και «Συναθροίσεων - Συγκεντρώσεων - Αστυνομικών Επιχειρήσεων».
-     Το προσωπικό του Τμήματος Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων για τις Εκπαιδεύσεις, σε θέματα προστασίας επισήμων προσώπων.
-     Το προσωπικό των Τμημάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τις εκπαιδεύσεις «Ανιχνευτών - Εξουδετερωτών Εκρηκτικών Μηχανισμών» και «Συνοδών - Εκπαιδευτών Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων».
-     Το προσωπικό όλων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας για εκπαιδεύσεις στα μαθήματα της «Αυτοπροστασίας - Αυτοάμυνας», «Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής» και «Συναθροίσεων - Συγκεντρώσεων - Αστυνομικών Επιχειρήσεων».
3. Για τους ιδιώτες καθηγητές που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απαιτούνται παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν:
·         Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).
·         Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
·         Αριθμός Μητρώου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ι.Κ.Α. -  Α.Μ.Ι.Κ.Α.).
·         Ι.Β.Α.Ν. λογαριασμού τραπέζης ως πρώτος δικαιούχος.
4. Γίνεται μνεία ότι για τους αιτούντες συνταξιούχους ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού −  συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

                                                                                                                              VII.            ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.    Οι αιτήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους ίδιους τους υποψήφιους, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής είτε από Αστυνομικό Τμήμα είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
2.    Οποιοδήποτε ξενόγλωσσο έγγραφο δικαιολογητικό θα συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση.
3. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα, να γνωστοποιεί σε υποψήφιους στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει συνυποψήφιοί τους για την ίδια θέση, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος), τηρουμένων των προβλέψεων της νομοθεσίας για τη γνώση διοικητικών εγγράφων και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
4. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις που προκηρύσσονται για οποιοδήποτε μάθημα. Η λειτουργία ή μη των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων σε Αττική και Βέροια θα αποφασισθεί από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για την εισαγωγή Ανθυπαστυνόμων στα εν λόγω Τμήματα, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες.
5. Όταν οι εκπαιδευτικές ανάγκες το απαιτούν (υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρακτική εξάσκηση, εκπαίδευση σε τεχνικά – πρακτικά μαθήματα κ.λπ.) δύναται η διδασκαλία να πραγματοποιείται πέραν του τακτικού διδάσκοντα καθηγητή και με τη συμμετοχή αναπληρωματικών, ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα εκπονηθεί από τη Σχολή.
6. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλεί για διδασκαλία διορισμένο διδακτικό προσωπικό, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών.
7. Η Σχολή υποχρεούται να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισμός τους και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη.
8.  Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (τηλ. 210 2424309-312 και φαξ. 213 1527880) και από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (τηλ. 23310 34320, 34322, 34323 και φαξ. 23310 26323), από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00’ έως 14:00’ και στις ιστοσελίδες: http://www.astynomia.gr και http://diavgeia.gov.gr., όπου θα αναρτηθεί και η παρούσα, με συνημμένα τα έντυπα αιτήσεων.
9. Στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr θα δημοσιευτεί - ανακοινωθεί και η απόφαση διορισμού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την απόφαση διορισμού επαφίεται στους ίδιους, οι οποίοι μπορούν για το σκοπό αυτό να ανατρέξουν στην προαναφερόμενη σελίδα.
10. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πρωινές ώρες, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 - Αχαρνές Αττικής) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη 6 Τ.Κ. 59 100 Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ