7 θέσεις για πρακτική άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ στην Π.Ε. Ημαθίας

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθορίστηκαν για την Π.Ε. Ημαθίας επτά (7) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι, (διαφόρων ειδικοτήτων) ανά εξάμηνο, με ημερομηνία έναρξης από 1-10-2017, σε χρονικό διάστημα μιας πενταετίας. Οι αποζημιώσεις
των ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ημαθίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικών-Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε Ημαθίας (Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2331350118, 2331350112.

Δημοφιλείς αναρτήσεις