Αποζημιώσεις – κοροϊδία για την οζώδη δερματίτιδα στην Ημαθία

Μεγάλο ήταν το πλήγμα το οποίο δέχθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο, ο βοοτροφικός κλάδος της περιοχής μας λόγω της οζώδους δερματίτιδας. Μπορεί να αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, όμως η ζημιά ήταν μεγάλη λόγω της απαγόρευσης σφαγής, αλλά και λόγω θανάτωσης εκατοντάδων ζώων – για προληπτικούς λόγους μόνο. Δυστυχώς, την ίδια στιγμή που βοοτρόφοι
στην υπόλοιπη Ελλάδα τρίβουν τα χέρια τους από τις αποζημιώσεις, καθώς τα μοσχάρια τους ήταν χαμηλής αξίας (βλ. γαλακτοπαραγωγή κλπ.), εδώ στην Ημαθία τα ποσά που αποφάσισε να διαθέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ελάχιστα σε σχέση με την εμπορική αξία των ζώων που θανατώθηκαν. Η απόφαση του υπουργείου εκτός από άδικη, αγνοεί πλήρως την ξεκάθαρη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ότι δηλαδή οι δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την αξία των ζώων τους τα οποία εσφάγησαν ή θανατώθηκαν, θα πρέπει να είναι έως το ποσό της αγοραίας αξίας των ζώων αυτών ως εάν να μην είχαν προσβληθεί από τη νόσο!

Παρά τις ενέργειες και τις συναντήσεις στο υπουργείο, που έχει προκαλέσει ο Βοοτροφικός Σύλλογος Βέροιας, δεν έχει διαφανεί βούληση να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στην κατανομή των αποζημιώσεων. Το θέμα είναι εις γνώση των κυβερνητικών βουλευτών Ημαθίας, όμως υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι τελικά οι αποφάσεις λαμβάνονται από υπαλλήλους και όχι από την πολιτική ηγεσία.

Σε υπόμνημά του ο Βοοτροφικός Σύλλογος Βέροιας αναφέρει τα εξής: 
         
ΘΕΜΑ: Πλήρης Αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου λόγω της επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης κατά της νόσου της οζώδους δερματίτιδας.

Στο Νομό Ημαθίας, ο ζωικός πληθυσμός των βοοειδών ανέρχεται σε 37.000 περίπου κεφάλια, κατανεμημένος σε 784 εκμεταλλεύσεις. Κατά ποσοστό 10% αυτές είναι εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής με ετήσια παραγωγή γάλακτος 21.000 τόνων. Επίσης κατά ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 5% πρόκειται για μονάδες αναπαραγωγής, σκοπός των οποίων είναι η εκτροφή θηλαζουσών αγελάδων, προορισμένων για αναπαραγωγή.
Κατά συντριπτικό όμως ποσοστό το οποίο ανέρχεται σε 85% πρόκειται για εκμεταλλεύσεις πάχυνσης βοοειδών, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 30.000 κεφάλια, με ετήσια παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος 10.000 τόνων περίπου.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες συσπειρώνονται και εκπροσωπούνται από τον Βοοτροφικό Σύλλογο Βέροιας, ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1967 με έδρα τη Βέροια, πρωτεύουσα του Νομού Ημαθίας. Ο μεγάλος αριθμός βοοειδών που εκτρέφονται (όπως αναφέρεται και παραπάνω ανέρχεται σε 37.000 ζώα) έχει ως αποτέλεσμα να καταλαμβάνει η περιοχή μας την πρώτη θέση εντός της Ελλάδος, ως προς τον παραγωγικό τομέα της εκτροφής – πάχυνσης μόσχων. Είναι απόλυτα αληθές πως εκ του συνόλου του μοσχαρίσιου κρέατος που καταναλώνεται στην Ελλάδα, ποσοστό που αγγίζει το 8% - 9% προέρχεται από τις βοοτροφικές μονάδες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας.
Σε Νομαρχιακό επίπεδο, η δυναμική που προκύπτει από την συνεχώς αυξανόμενη δραστηριότητα και παραγωγικότητα των βοοτρόφων συντέλεσε αποφασιστικά, στο να αποτελούν οι ίδιοι σήμερα τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ εύρωστο επαγγελματικό κλάδο της τοπικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας του Νομού Ημαθίας. Ταυτόχρονα υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης της βοοτροφίας τόσο σε ποσοτικό αλλά κυρίως σε ποιοτικό επίπεδο.
Η υψηλή ποιότητα των εκτρεφόμενων μόσχων αντικατοπτρίζεται στην αντίστοιχη εξ ίσου υψηλή ποιότητα του παραγόμενου μοσχαρίσιου κρέατος. Καθόλου τυχαίο είναι ότι ο Σύλλογός μας και τα μέλη του, ανέλαβε την πρωτοβουλία και με συντονισμένες προσπάθειες, καταφέραμε να εντάξουμε το παραγόμενο κρέας στην προαιρετική ένδειξη εκτροφής «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ», κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σημαντικά προβλήματα δημιουργεί για τον επαγγελματικό κλάδο της βοοτροφίας η πρόσφατη εμφάνιση στην Ελλάδα της νόσου της Οζώδους Δερματίτιδας.  Η οζώδης δερματίτιδα αποτελεί ιογενή νόσο των βοοειδών, η οποία παρουσιάστηκε στην Ελλάδα, για πρώτη φορά τον Αύγουστο του έτους 2015, σε εκτροφές βοοειδών στην περιοχή του Έβρου, προερχόμενη από την Τουρκία. Η οζώδης δερματίτιδα δεν αποτελεί απειλή για τη Δημόσια Υγεία καθώς ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ στον άνθρωπο αλλά μόνο στα ζώα, πλήττοντας σημαντικά την κτηνοτροφία.
1) Δυνάμει της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οποία ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την έκδοση του υπ’ αριθμόν 138/1995 Προεδρικού Διατάγματος, προβλέπονται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΜΕΝΗ μέτρα. Ειδικότερα το άρθρο 5 προβλέπει τα ακόλουθα μέτρα:
α) όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης θανατώνονται επί τόπου χωρίς χρονοτριβή.
β) όλα τα υλικά ή απορρίμματα, όπως οι ζωοτροφές, η στρωμνή, η κόπρος και η υγρή κόπρος που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, καταστρέφονται.
γ) μετά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα κτίρια στέγασης των ζώων των ευαίσθητων ειδών, οι γύρω χώροι, τα μεταφορικά μέσα και κάθε υλικό που ενδέχεται να έχει μολυνθεί, καθαρίζονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.
δ) διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 8.

2) Δυνάμει του υπ’ αριθμόν 652/2015 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου θεσπίζονται διατάξεις σχετικές με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν τη διατροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.
Στο άρθρο 5 ορίζονται τα ανώτατα ποσοστά επιδοτήσεων. Ειδικότερα η παράγραφος 2 του παραπάνω άρθρου προβλέπει ότι το μέγιστο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αυξηθεί στο 75 % των επιλέξιμων δαπανών σε σχέση με: α) διασυνοριακές δραστηριότητες που υλοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό τον έλεγχο, την πρόληψη ή την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών ή νόσων των ζώων· και β) τα κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, είναι χαμηλότερο από το 90% του μέσου όρου της Ένωσης. Επίσης η παράγραφος 3 ορίζει ότι το μέγιστο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αυξηθεί στο 100% των επιλέξιμων δαπανών όταν οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση αφορούν την πρόληψη και τον έλεγχο σοβαρών κινδύνων για την υγεία ανθρώπων, φυτών και ζώων στην Ένωση.
Στο άρθρο 8 περιγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως α) οι δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την αξία των ζώων τους τα οποία εσφάγησαν ή θανατώθηκαν, έως το ποσό της αγοραίας αξίας των ζώων αυτών ως εάν να μην είχαν προσβληθεί από τη νόσο, β) δαπάνες για τη σφαγή ή τη θανάτωση των ζώων και συναφείς δαπάνες μεταφοράς, γ) δαπάνες αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την αξία των ζωικών τους προϊόντων που καταστράφηκαν, έως το ποσό της αγοραίας αξίας που είχαν τα εν λόγω προϊόντα αμέσως πριν προκύψουν υπόνοιες εμφάνισης νόσου ή πριν επιβεβαιωθούν οι υπόνοιες αυτές, δ) δαπάνες καθαρισμού, απεντόμωσης και απολύμανσης εκμεταλλεύσεων και εξοπλισμού, με βάση την επιδημιολογία και τα χαρακτηριστικά του παθογόνου οργανισμού και ε) δαπάνες μεταφοράς και καταστροφής μολυσμένων ζωοτροφών και δαπάνες καταστροφής μολυσμένου εξοπλισμού αν αυτός δεν μπορεί να απολυμανθεί.
Παρόμοιο περιεχόμενο έχουν οι διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του ανωτέρω Κανονισμού. Το παράρτημα Ι στο οποίο ρητά παραπέμπει το άρθρο 7 του Κανονισμού περιλαμβάνει ρητά στον κατάλογο των ζωονόσων την ΟΖΩΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ.
3) Δυνάμει της υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 1677/65137/06.06.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1639/09.06.2016) απόφασης των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίστηκε το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις).
Στο άρθρο 4 της ανωτέρω απόφασης προβλέπεται η καταβολή άμεσης και προσήκουσας χρηματικής αποζημίωσης στους εκτροφείς ζώων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση και καταστροφή των θανατωμένων ζώων τους. Εντός του πλαισίου της καταβληθησόμενης αποζημίωσης εντάσσονται και οι λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται με τα μέτρα υποχρεωτικής θανάτωσης και καταστροφής των ζώων και των μολυσμένων προϊόντων, τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων, τον καθαρισμό και την απολύμανση ή την καταστροφή, εφόσον απαιτείται, των μολυσμένων ζωοτροφών ή υλικών ή εξοπλισμού που βρίσκεται στην εκτροφή, στο μέτρο που αυτά δεν μπορούν να απολυμανθούν.
Στα άρθρα 8 και 9 της εν λόγω αποφάσεως ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης αποζημίωσης. Στο άρθρο 8 (αγοραία αξία των ζώων) η αποζημίωση ορίζεται σε ποσοστό της αγοραίας αξίας του ζώου. Το ποσοστό αυτό είναι ανάλογο προς την ηλικία του ζώου. Ειδικότερα: Για βοοειδή βελτιωμένα μεγαλόσωμων φυλών
1. Βοοειδή ηλικίας 3-7 ετών μέχρι χίλια τριακόσια (1.300,00) ευρώ,
2. Βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών μέχρι 15% της τιμή του σημείου 1,
3. Βοοειδή ηλικίας 3 μηνών και 1 ημέρας έως 6 μηνών μέχρι 25% της τιμής του σημείου 1,
4. Βοοειδή ηλικίας από 6 μηνών και 1 ημέρας έως 12 μηνών, 35% της τιμής του σημείου 1,
5. Βοοειδή ηλικίας 12 μηνών και 1 ημέρας έως 3 ετών μέχρι 60% της τιμής του σημείου 1,
6. Βοοειδή ηλικίας 7 ετών και 1 ημέρας έως 9 ετών μέχρι 65% της τιμής του σημείου 1, 7. Βοοειδή ηλικίας άνω των 9 ετών και 1 ημέρας μέχρι 40% της τιμής του σημείου 1.
Στο άρθρο 9 (αξία λειτουργικών δαπανών) η αποζημίωση είναι ίση με την αξία αγοράς των ζωοτροφών και του γάλακτος, χωρίς ΦΠΑ, η παροχή υπηρεσιών ή μίσθωση εξοπλισμού για τη μεταφορά και την καταστροφή των ζωοτροφών ή/και του γάλακτος. Επίσης οι δαπάνες σχετικά με την αποζημίωση για την καταστροφή του μολυσμένου εξοπλισμού, με βάση την αγοραία αξία του εξοπλισμού αυτού και μόνο στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται πλήρης καθαρισμός και απολύμανση.
4) Από την παράθεση των διατάξεων γίνεται αντιληπτό, ότι οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις που προβλέπονται από την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 1677/65137/06.06.2016 απόφαση και καταβάλλονται λόγω της αναγκαστικής θανάτωσης των βοοειδών είναι ανεπαρκείς και έρχονται σε προφανή αναντιστοιχία με το περιεχόμενο του υπ’ αριθμόν 652/2015 Κανονισμού. Και αυτό διότι υπολείπονται σημαντικά της πραγματικής αγοραίας αξίας των ζώων κατά το χρονικό σημείο της θανάτωσης. Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω, οι κτηνοτρόφοι, που θα έχουν την ατυχία να υποστούν τον αφανισμό του ζωικού τους κεφαλαίου, θα λάβουν ελάχιστα χρήματα και θα οδεύσουν προς πλήρη οικονομική καταστροφή.
α. Είναι προφανές ότι κατά τη σύνταξη της ισχύουσας υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 1677/65137/06.06.2016 απόφασης, δεν ελήφθη υπόψη ο παραγωγικός κλάδος της τοπικής βοοτροφίας της Βέροιας αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδος, ο οποίος επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα της εκτροφής – πάχυνσης μόσχων βελτιωμένων φυλών υψηλής ποιότητας και ανωτάτης διατροφικής αξίας. Πιο συγκεκριμένα οι αρσενικοί μόσχοι κρεατοπαραγωγής, που εκτρέφονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής της Βέροιας, εισάγονται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μεν προερχόμενα βοοειδή από τη Γαλλία ανήκουν κυρίως στις φυλές Blonde d’ Aquitaine, Aubrac, Limouzine, Simmental Partenaise, Croisé, Gasconne και Métis, ενώ τα προερχόμενα από την Πολωνία και τη Ρουμανία ανήκουν στη φυλή Limouzine. Κατά την ημερομηνία της εισαγωγής τους οι μόσχοι είναι ηλικίας 8 – 12 μηνών, ενώ για τους επόμενους 6 – 8 μήνες παραμένουν στις σταυλικές μας εγκαταστάσεις και εκτρέφονται εντός Ελλάδος, προκειμένου να αποκτήσει το παραχθησόμενο κρέας την προαιρετική ένδειξη εκτροφής «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ». Όλες οι παραπάνω ιδιότητες των εκτρεφόμενων μόσχων, ήτοι α) η φυλή τους, β) το φύλο τους, γ) η παραγωγική τους κατεύθυνση, δ) η ημερομηνία γέννησής τους, ε) η χώρα γέννησής τους, στ) η χώρα προέλευσής τους, ζ) η ημερομηνία άφιξης του ζώου στην Ελλάδα και η) ο κάτοχος του ζώου, προκύπτουν σαφέστατα από το ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΒΟΟΕΙΔΟΥΣ (BOVINE PASSPORT), το οποίο αποτελεί δημόσιο έγγραφο και εκδίδεται από το κατά τόπον αρμόδιο Κτηνιατρείο.
β. Η πληρωμή της αξίας των εισαγομένων μόσχων προς τους Γάλλους, Πολωνούς και Ρουμάνους παραγωγούς γίνεται μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, κατά την ακόλουθη διαδικασία: Αρχικά και κατά τη φόρτωση των μόσχων στη χώρα προέλευσής τους, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενδοκοινοτικού Εμπορίου. Από το εν λόγω πιστοποιητικό καθίστανται σαφή τα πλήρη στοιχεία του πωλητή, του αγοραστή, των προς πώληση μόσχων (μνημονεύονται τόσο η ποσότητα όσο και οι αριθμοί διαβατηρίων εκάστου των ζώων).  Έπειτα  κοινοτικός παραγωγός εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης προς τον Έλληνα παραγωγό (INVOICE) στο οποίο και αναγράφεται η συνολική αξία των ζώων αλλά και η αξία εκάστου ζώου. Επίσης όλα τα στοιχεία του ανωτέρω τιμολογίου πώλησης (πωλητής, αγοραστής, αριθμός ζώων και τίμημα) καταχωρούνται στη Δήλωση Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (VIES), η οποία υποβάλλεται αρμόδιες φορολογικές αρχές μέσω του συστήματος TAXISNET. Με βάση το συγκεκριμένο τιμολόγιο αλλά και το προαναφερθέν πιστοποιητικό, πραγματοποιείται η πληρωμή της συνολικής αξίας των ζώων μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Από το αποδεικτικό έγγραφο που εκδίδει η εκάστοτε Τράπεζα προκύπτουν όλα τα στοιχεία του πωλητή, του αγοραστή και το πληρωθέν τίμημα. Όλα τα παραπάνω παρατίθενται για να γίνει απολύτως αντιληπτό, ότι σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπάρξει ζήτημα εικονικότητας των παραστατικών ή του τιμήματος της πώλησης ή εξαπάτησης των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών.
γ. Μετά την παραμονή τους και την εκτροφή τους στις σταυλικές μονάδες των παραγωγών μας, τα εισαγόμενα βοοειδή σφάζονται σε κάποιο από τα παρακείμενα σφαγεία. Η αξία (ανά κιλό) του πωλούμενου εσφαγμένου βοοειδούς αποδεικνύεται από το τιμολόγιο πώλησης που εκδίδει ο παραγωγός προς τον έμπορο. Στο τιμολόγιο πώλησης αναγράφονται υποχρεωτικά οι αριθμοί διαβατηρίου των εσφαγμένων μόσχων. Το τιμολόγιο πώλησης αποτελεί επίσημο φορολογικό στοιχείο κατά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).  
Από όλα τα ανωτέρω μνημονευόμενα έγγραφα που συνοδεύουν τα αρσενικά μοσχάρια κρεατοπαραγωγής, από το χρονικό σημείο της εισαγωγής τους από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την ημερομηνία της σφαγής τους, λόγω πωλήσεως, γίνεται αντιληπτή η υψηλή τους ποιότητα και η αντίστοιχη μεγάλη τους αξία, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της καθοριζόμενης με την υπ’ αριθμό 1677/65137/06.06.2016 απόφαση αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής θανάτωσης.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε τις κάτωθι νομοτεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να καταστεί η υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 1677/65137/06.06.2016 απόφαση συμβατή προς το περιεχόμενο του υπ’ αριθμόν 652/2015 Κανονισμού, όπου γίνεται λόγος για πλήρη αποζημίωση της αγοραίας αξίας. Ειδικότερα:
Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, στοιχείο ΙΙ (για βοοειδή βελτιωμένα μεγαλόσωμων φυλών) της υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 1677/65137/06.06.2016 απόφασης, προστίθεται αριθμός 10 ως εξής:
«10. Εξαιρούνται των ανωτέρω κλιμάκων της ανώτατης μοναδιαίας αξίας ανά ζώο, τα αρσενικά βοοειδή κρεατοπαραγωγής βελτιωμένων φυλών. Για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας και της καταβολής της ισόποσης αποζημίωσης στον εκτροφέα ανά αρσενικό βοοειδές κρεατοπαραγωγής, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από την επιτροπή του άρθρου 15 τα ακόλουθα στοιχεία που πιστοποιούνται από επίσημα έγγραφα: α) η ηλικία του ζώου, β) το φύλο του, γ) η φυλή του, δ) ο χρόνος εκτροφής του στην Ελλάδα, ε) η παραγωγική κατεύθυνση του ζώου, στ) τα τιμολόγια αγοράς των ζώων, ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων και άλλα στοιχεία λειτουργικών δαπανών και ζ) κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο που η ανωτέρω Επιτροπή δύναται να εκτιμήσει κατά τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των αρσενικών βοοειδών.»
Τα μέλη του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας είναι πρωτοπόρα όλα αυτά τα χρόνια στις καινοτομίες ενσταβλισμού και πάχυνσης βοοειδών με επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και μεθόδους εκτροφής, συνεργαζόμενα αρμονικά με τις περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες της Περιφέρειας μας. Η δραστηριότητα των μελών μας ήταν και είναι πάντοτε υποδειγματική, σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με εκτίμηση
Βέροια, 05.07.2016
Ο Πρόεδρος του Βοοτροφικού Συλλόγου Βεροίας


Δημήτριος Κόβας

Δημοφιλείς αναρτήσεις