Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα στην Ημαθία

Αναλυτικά τα μέτρα για επιχειρήσεις, εκδηλώσεις και οι ανάλογες κυρώσεις 
Δημοσιεύθηκε χθες 10 Σεπτεμβρίου η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και και Εσωτερικών, σχετικά με τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν από σήμερα σε ισχύ στην Ημαθία. Η απόφαση αφορά στην επιβολή μέτρων της προσωρινής αναστολής 
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων, από 11η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 25η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ., προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Η ΚΥΑ αναφέρει αναλυτικά:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα εφαρμόζεται εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς.

Άρθρο 2
Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1, απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21, συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος
για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/
ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε
τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.

3. Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 αναστέλλεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Άρθρο 3
Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων

Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.

Άρθρο 4
Υποχρέωση χρήσης μάσκας

1. Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 είναι
υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται: α) τα
άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για
ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Άρθρο 5
Ειδικότεροι κανόνες

1. Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπό στοιχεία Δ1α Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

2. Ως προς τις περιφερειακές ενότητες Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας οι κανόνες για το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3583), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 6
Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου
1. Στην περίπτωση εργαζομένων των άρθρων 2 και 3 που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 2 και 3 επιβάλλονται επίσης οι κυρώσεις του άρθρου δεύτερου
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Τεύχος B’ 3870/10.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39635
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3583), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής
κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση
των παραβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και του
άρθρου 3, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/29.8.2020 (Β’ 3611) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 2, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού, εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/27.8.2020 (Β’ 3573) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7
Ισχύς
Η παρούσα ισχύει από την 11η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα
6.00 π.μ

Η ΚΥΑ εδώ

9 σχόλια:

 1. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται: α) τα
  άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για
  ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα
  έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

  Nαί, οἱ μάσκες κάνουν κακό._

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απο το κακο στο χειροτερο...!!
  Σκετη παρανοια!!!!
  Μασκες Κ Σε εξωτερικους χωρους!!
  Ελεος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ολοι εσεις που λετε δν υπαρχει κορονοιος και τα
  Σχετικα μην σας δω να παραπονιέστε για το
  Πρόστιμο! Καθε μερα 150 ευρο θα τρωτε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κορονοϊος υπαρχει, αλλα δεν ειναι τοσο επικινδυνος οσο τον παρουσιαζουν, γιατι αν ηταν τωρα κ στη Βεροια θα ειχαμε θανατους..κ παντου..
   Λοιπον, την μασκα αν κ δεν πιστευουμε κ πολυ στον ιο, θα τη φοραμε αναγκαστικα για το προστιμο οπως κ οι περισσοτεροι!

   Διαγραφή
  2. ΣΙΓΑ ΡΕ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ, ΥΠΑΚΟΥΟ ΠΡΟΒΑΤΟ...

   Διαγραφή
  3. Ο ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ...
   ΕΔΩ Η ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ...

   Διαγραφή
  4. Αναμαρτητο πλασμα σιγουρα δεν ειμαι κ σιγουρα οχι προβατακι, ρε προβατακι!!

   Διαγραφή
 4. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θα πεθάνουμε άπαντες..!
  Καλύτερα να πεθάνουμε Ελεύθεροι!!!
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ TV ΘΑ ΧΑΖΕΨΕΤΕ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ας δείξουν επίσημες επιστημονικές μελέτες για την χρήση μη ιατρικής μάσκας και την προστασία των παιδιών και των νέων. Δεν υπάρχουν. Ψάξτε να δείτε ποιοι απαρτίζουν τις επιτροπές των ειδικών. Πολλές χώρες έχουν προαιρετικη την χρήση μη ιατρικής μάσκας. Αυξημένος αριθμός κρουσμάτων χωρίς περαιτέρω ανάλυση είναι επιεικώς αστείο να λέγεται πως είναι κάτι φοβερό και μάλιστα από Ιατρούς. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 σοβαρές μελέτες από πανεπιστήμια των Η. Π. Α που φαίνεται ότι πανδημία δν υφίσταται λόγω σημαντικής εξασθένησης του συγκεκριμένου κορονοιου. Τέλος ας μας πούνε οι ειδικοί βιοχημικα την πρωτεϊνική δομή του ιού και τι κάνει αυτό το τεστ? Δυστυχώς οι γιατροί που μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο δεν το κάνουν. Οι γιατροί που έγιναν υπάλληλοι της πολιτικής είναι άνθρωποι που σε λίγο θα καταλάβουν όλοι πόσο σοβαροί είναι. Παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές λόγω της αποχαύνωσης των περισσότερων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ