Ας αποφασίσουμε για το βόειο κρέας

Γράφει ο Φώτης Κόβας*
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν 4492/2017 ( Φ.Ε.Κ Α΄156) περίπτωση α΄ ορίζονται τα εξής «Οι επιχειρήσεις, όπως τα κρεοπωλεία και τα καταστήµατα λιανικής πώλησης που έχουν τµήµα κρεοπωλείου, οι οποίες απασχολούνται µε τη λιανική πώληση προσυσκευασµένου
ή µη νωπού κρέατος, διατηρηµένου µε απλή ψύξη και κατεψυγµένου κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και κιµά, σπλάχνων και λοιπών βρώσιµων µερών του κρέατος, πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους σχετικά µε την επισήµανση καταγωγής - προέλευσης στο κρέας, όπως αυτές κάθε φορά προβλέπονται στην ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, υποχρεούνται να αναγράφουν τα παρακάτω.

Το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής, όπου η πρώτη χώρα εκτροφής νοείται η χώρα γέννησης και η τελευταία χώρα εκτροφής νοείται η χώρα σφαγής, στα παραστατικά που εκδίδονται από το φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό που χρησιµοποιούν, όπως ταµειακές µηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές, Αυτόνοµη ∆ηµοσιονοµική Μονάδα Επεξεργασίας - Α∆ΗΜΕ, Ειδική Ασφαλής Φορολογική ∆ιάταξη Σήµανσης Στοιχείων - ΕΑΦ∆∆Σ, ολογράφως ή µε συντοµογραφία, καθώς και το βάρος των πωλούµενων ποσοτήτων. Ο όρος «καταγωγή» χρησιµοποιείται µόνο για το κρέας που λαµβάνεται από ζώα τα οποία έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί και, ως εκ τούτου, παραχθεί εξ ολοκλήρου, σε ένα µόνο κράτος - µέλος ή τρίτη χώρα. Στην ειδική περίπτωση του κρέατος βοοειδών «ελληνικής εκτροφής άνω των 5 µηνών» µπορεί να αναγραφεί αντί των χωρών εκτροφής η ένδειξη «ελληνικής εκτροφής άνω των 5 µηνών».

Ως προς την χώρα καταγωγής του κρέατος και ειδικότερα για την χώρα καταγωγής του βόειου κρέατος, τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθµό 1760/2000, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) µε αριθµό 653/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014. Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο: α) Οι επιχειρηµατίες και οι οργανώσεις αναγράφουν στην ετικέτα και τις ακόλουθες ενδείξεις: i) το κράτος µέλος ή την τρίτη χώρα γέννησης του ζώου· ii) τα κράτη µέλη ή τις τρίτες χώρες όπου πραγµατοποιήθηκε η πάχυνση· iii) το κράτος µέλος ή την τρίτη χώρα όπου πραγµατοποιήθηκε η σφαγή.· β) Ωστόσο, όταν το βόειο κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαχθεί: i) στο ίδιο κράτος µέλος, µπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «Καταγωγή: (όνοµα του κράτους µέλους)» ii) στην ίδια τρίτη χώρα µπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «Καταγωγή: (όνοµα της τρίτης χώρας)»

Βάσει των παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το βόειο κρέας έχει ένδειξη Καταγωγή µόνο εφόσον το βοοειδές από το οποίο προέρχεται, έχει γεννηθεί, εκτραφεί και σφαχθεί εντός του ιδίου κράτους – µέλους ή τις ιδίας τρίτης χώρας. Για παράδειγµα Γαλλίας ή Γαλλικό (καταγωγή) βόειο κρέας αποτελεί το κρέας που προέρχεται από βοοειδές που γεννήθηκε, εκτράφηκε και σφάχθηκε στη Γαλλία. Αντίστοιχα Ελλάδας ή Ελληνικό (καταγωγή) βόειο κρέας αποτελεί το κρέας που προέρχεται από βοοειδές που γεννήθηκε, εκτράφηκε και σφάχθηκε στην Ελλάδα.

Αντιστοίχως το βόειο κρέας που προέρχεται από βοοειδές του οποίου η χώρα γέννησης δεν συµπίπτει µε τη χώρα εκτροφής και σφαγής, δεν µπορεί να φέρει ένδειξη καταγωγής. Για το λόγο αυτό η επισήµανσή του θα πρέπει να γίνεται µε βάση τη χώρα εκτροφής. Επ’ αυτού οφείλει το Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψη του την κατοχυρωµένη προαιρετική ένδειξη «Ελληνική Εκτροφή άνω των πέντε (5) µηνών για το βόειο – µοσχαρίσιο κρέας».

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται να καταστεί αναλυτικότερη η διατύπωση του άρθρου 9 παράγραφος (α) του νόµου 4492/2017 και να οριστούν οι ακόλουθες κατηγορίες επισηµάνσεων, αν όχι για όλες τις κατηγορίες κρέατος, τουλάχιστον για το βόειο – µοσχαρίσιο κρέας ως εξής: Η προτεινόµενη και σύννοµη αναγραφή της καταγωγής ή εκτροφής – προέλευσης του πωλούµενου κρέατος στις ετικέτες των ζυγιστικών µηχανών και στις αποδείξεις των ταµειακών µηχανών, γίνεται ολογράφως ή µε τη χρήση των κατωτέρω συντοµογραφιών που περιέχονται σε παρενθέσεις, και έχουν ως εξής

1) Για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν ένδειξη καταγωγής αφού γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχθηκαν στην ίδια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τίθεται ως επισήµανση το όνοµα της χώρας (Γαλλίας, Ελλάδας, Ολλανδίας κλπ.) ή ο σχετικός επιθετικός προσδιορισµός (Γαλλικό, Ελληνικό, Ολλανδικό κ.λπ).

2) Για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν ένδειξη καταγωγής αφού γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχθηκαν στην ίδια τρίτη χώρα, θα τίθεται το όνοµα της τρίτης χώρας (Σερβίας, Αργεντινής, Η.Π.Α. κλπ.) ή ο σχετικός επιθετικός προσδιορισµός (Σέρβικο, Αργεντινό, Αµερικανικό κλπ.).

3) Για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν ένδειξη καταγωγής διότι γεννήθηκαν σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα αλλά εκτράφηκαν και σφάχθηκαν σε άλλο κράτος – µέλος ή σε άλλη τρίτη χώρα ή στην Ελλάδα θα ακολουθείται η παρακάτω διάκριση αναλόγως µε τον χρόνο εκτροφής τους στην Ελλάδα.

α. Αν το κρέας προέρχεται από ζώο το οποίο γεννήθηκε σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτράφηκε και σφάχθηκε σε άλλο κράτος – µέλος ή εκτράφηκε και σφάχθηκε στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα µικρότερο των πέντε (5) µηνών, θα τίθεται η επισήµανση «Ευρωπαϊκής Ένωσης».

β. Αν το κρέας προέρχεται από ζώο το οποίο γεννήθηκε σε τρίτη χώρα και εκτράφηκε και σφάχθηκε σε άλλη τρίτη χώρα ή εκτράφηκε και σφάχθηκε στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα µικρότερο των πέντε (5) µηνών, θα τίθεται η επισήµανση «Τρίτης Χώρας»

γ. Αν το κρέας προέρχεται από ζώο το οποίο γεννήθηκε σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα και εκτράφηκε ή σφάχθηκε στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο των πέντε (5) µηνών, θα τίθεται η επισήµανση «Ελληνικής Εκτροφής – Προέλευσης άνω των πέντε (5) µηνών», εφόσον ο παραγωγός ενέταξε το ζώο υποβάλλοντας τη σχετική δήλωση των άρθρων 3 και 4 ενώπιον της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας µαζί τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπει η υπ’ αριθµόν 393/33759/23.03.2015 (ΦΕΚ 498Β΄/01.04.2015) σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η επισήµανση του µοσχαρίσιου κρέατος είναι απολύτως απαραίτητη για την ταυτοποίηση του προϊόντος. Είναι ο µοναδικός τρόπος να λάβει άµεση γνώση ο καταναλωτής για την προέλευση του κρέατος που αγοράζει αποτρέποντας οριστικά πιθανή παραπλάνηση του.

*Κόβας Φώτης - Δικηγόρος, Οικονομολόγος M.Sc, Μέλος του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών της ΝΔ

6 σχόλια:

 1. Αφού λύσατε το θέμα της καταγωγής των κρεάτων, ποιος θα μας εξηγήσει τώρα γιατί το μοσχαρίσιο κρέας (χωρίς κόκαλο) στα κρεοπωλεία της Βέροιας έχει από 9,80 - 10,00 ευρώ το κιλό (δεν μιλάμε για κάτι το ξεχωριστό με ειδικές αρωματικές τροφές κλπ που είναι ακριβότερο), όταν όλοι οι στάβλοι με τα μοσχάρια και το σφαγείο βρίσκονται το πολύ 4-5 χιλιόμετρα από την πόλη, αλλά και το μοσχαρίσιο κρέας εισαγωγής να είναι στην ίδια τιμή ή ίσως ελάχιστα πιο κάτω, ενώ στα κρεοπωλεία της Κρήτης να έχει 9,20 ευρώ το κιλό, όταν η Κρήτη δεν έχει δικά της μοσχάρια, αλλά αγοράζει από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ηπειρωτική Ελλάδα ή από το Νησί της Νάξου, πληρώνοντας υπέρογκα ποσά για τη μεταφορά των κρεάτων σε φορτηγά και καράβια ; Πως αυτοί με τόσα περισσότερα έξοδα πουλάν πιο φθηνά από εμάς που παράγουμε το 60%-70% της εγχώριας παραγωγής μοσχαριών ; ; ; ; και μάλιστα δίπλα από την πόλη μας ! ! ! !
  Το ίδιο βέβαια και με την ντομάτα 2,10 ευρώ από τα Ριζώματα (σε μεγάλο Σούπερ Μάρκετ στη Βέροια) και 1,80 ευρώ το ανώτερο από την Κρήτη επίσης σε μεγάλο Σούπερ Μάρκετ στη Βέροια, κάτι ανάλογο και στα μανάβικα.
  Ζούμε μια τρέλα και να μην ακούσω για θεομηνίες και καταστροφές στην περιοχή μας, διότι αυτό που έγινε φέτος στην Κρήτη από καταστροφές, εμείς δεν το είδαμε ποτέ.
  Θα πρέπει να δεχθούμε ότι είμαστε μια ΑΚΡΙΒΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΟΛΗ.
  Γι' αυτό και οι καταναλωτές τρέχουν στη Θεσσαλονίκη για ψώνια.
  (δεν έχει γίνει μια τεκμηριωμένη έρευνα από κανένα για τέτοια φαινόμενα της τοπικής αγοράς, φαίνεται είναι όλοι βολεμένοι ή τουλάχιστον νομίζουν ότι είναι, μέχρι να κλείσει και το δικό τους μαγαζί...... Όπως καταλάβατε σήμερα θα φάμε ευρωπαϊκό χοιρινό με 3,5 ευρώ το κιλό και όχι φασόλια Πρεσπών ή Καστοριάς με 4,5-5 ευρώ το κιλό, διότι από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι κάποιο "λάκκο έχει και η φάβα".)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο λάκκος στη φάβα είναι η άγνοια. Το κόστος παραγωγής δυσκολευοντε να το περιγραψουν καθηγητές αμερικανικών πανεπιστημιων, γιατί το θεωρείτε εσείς απλό σαν έννοια και την εξήγηση του απλούστερη ?

   Διαγραφή
  2. Τι λες ρε φίλε επικοινωνείς με το περιβάλλον σου ; Οι κρεοπώλες της Κρήτης αγοράζουν κρέας χωρίς κόστος παραγωγής ; Από άλλους παραγωγούς αγοράζουν ; αλλού τα σφάζουν ; με άλλα φορτηγά τα μεταφέρουν ; με άλλα καράβια τα μεταφέρουν ; (ή μήπως σε αυτούς τα μοσχάρια πάνε κολυμπώντας). Στη Βέροια το μοσχάρι εκτρέφεται σφάζεται και μεταφέρεται 4 χιλιόμετρα από το κρεοπωλείο σου, ενώ στη Κρήτη το λιγότερο 400 ναυτικά μίλια μακριά. Και όμως πουλάν σημαντικά φθηνότερα. Δυσκολεύεσαι να το δεχθείς διότι δεν σε συμφέρει. Έτσι όμως συσσωρεύετε τα κέρδη σας. Τουλάχιστον να γνωρίζει ο κόσμος το παιχνίδι που παίζετε. Να μην τρώει "τυρί" ας φάει και λίγο "χόρτο". Κρέας φθηνό πάντως δεν πρόκειται να φάει από εσάς. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες είστε οι πιο ακριβοί στο κρέας, χωρίς δικαιολογίες.-

   Διαγραφή
 2. Το ίδιο και στα ροδάκινα, νεκταρίνια Α ποιότητα ακριβότερα στη Βέροια από ότι στην Αθήνα και στην Κρήτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ακόμη ένας ''σωτήρας'' ήρθε, και βέβαια ας μας πει ο αρθρογράφος μήπως είναι και νομικός σύμβουλος κάποιας μεγάλης εταιρίας κρεάτων ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ