Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Γνωρίζετε τι γιορτάζουμε σήμερα;

Η εορτή της Πεντηκοστής είναι εορτή της Αγίας Τριάδος, αφού με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι Τριαδικός. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος έγινε κατά την ημέρα της Κυριακής. Γιατί, όμως, γιορτάζουμε ξεχωριστά και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος; Ο ιερός υμνογράφος αποκαλεί
την Πεντηκοστή τελευταία εορτή από πλευράς αναπλάσεως και ανακαινίσεως του ανθρώπου: “Την μεθέορτον πιστοί και τελευταίαν εορτήν εορτάσωμεν φαιδρώς, αύτη εστί Πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσις και προθεσμία”. Την Κυριακή λοιπόν εορτάζουμε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή, εκείνη την ημέρα ήλθε το Άγιο Πνεύμα στους Μαθητές του Χριστού. Όπως αναφέρεται και στο Συναξάρι της ημέρας: 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν. Στίχοι Πνοῇ βιαίᾳ γλωσσοπυρσεύτως νέμει, Χριστὸς τὸ θεῖον Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις. Ἐκκέχυται μεγάλῳ ἑνὶ ἤματι Πνεῦμ’ ἁλιεῦσι. Ταῖς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. Την Δευτέρα εορτάζουμε πάλι την Αγία Τριάδα αφού γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι κοινή είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού και ποτέ δεν μπορεί να χωρισθή και να απομονωθή ένα Πρόσωπο από τα άλλα Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. 

Όμως οι άγιοι Πατέρες μας πού έβαλαν σε άριστη σειρά και τάξη όλα τα θέματα της πίστεως μας, για να δώσουν τιμή στο Άγιο Πνεύμα, όρισαν να το εορτάζουμε και κατά την Πεντηκοστή, αλλά και ξεχωριστά την Δευτέρα. Ξεκάθαρο είναι το υπόμνημα του Συναξαρίου: Τη αύτη ήμερα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιόν και παντοδύναμον εορτάζομεν Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεόν, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον τω Πατρί και τω Υίω. Στίχοι Πᾶσα πνοή, δόξαζε Πνεῦμα Κυρίου, Δι’ οὗ πονηρῶν πνευμάτων φροῦδα θράση. Τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πρεσβείαις τῶν Ἀποστόλων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Εμείς σήμερα πού γιορτάζουμε τη δική μας Πεντηκοστή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι την ήμερα αυτή, όταν εορταζόταν η Πεντηκοστή των Εβραίων, ήλθε το Άγιο Πνεύμα στους Μαθητές του Χριστού. Επειδή, λοιπόν, οι Άγιοι Πατέρες θεώρησαν καλό να ξεχωρίσουν τις γιορτές για να τιμήσουν με τον τρόπο αυτό το μεγαλείο του Παναγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, γι’ αυτό την επομένη της Πεντηκοστής, την Δευτέρα, εορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, πού είναι μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος.

Πηγή

4 σχόλια:

 1. Ενα κομματι μέσα απο την βιβλο δεν είδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὑπάρχουν πάμπολλα χωρία πού μαρτυροῦν τήν ὔπαρξι καί τήν δρᾶσι τοῦ Παρακλήτου/Ἁγίου Πνεύματος, ὅμως οἱ αἰρετικοί δὲν μπορεῖτε νά τά δῆτε.
   Ἄλλο ὅμως εἶναι τό πρόβλημά σας: Τυφλωμένοι ἀπό τήν δαιμονική σας πλάνη, δέν βλέπετε τό: «Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν.» (Ἰω. κα΄ 25). Καταργεῖτε ἔτσι τήν προφορική καί γραπτή Ἱερά Παράδοσι, μένοντας ἐκτός Σώματος Χριστοῦ/Ἐκκλησία, ἐπικαλούμενοι δῆθεν τήν Βίβλο, ἐνῷ καί αὐτήν τήν καταπατᾶτε, ἀγνοῶντας τήν ἀνωτέρω κατακλεῖδα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Εἴθε νά παύσετε νά ὑπηρετῆτε τόν διαβολικό ἐγωϊσμό πού σᾶς δέρνῃ καί νά βρῇ χῶρο νά σκηνώσῃ ἐν ὐμῖν καί νά σᾶς φωτίσῃ τό Πανάγιον Πνεῦμα._

   Διαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. 1) Γιά κἄτι αἱρετικούς σἂν ἐσένα τά λέγει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν. Ἡ Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι παράδοσις ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἔχει Ἱστορία 2.019 ἐτῶν περίπου καί ἀποστολική διαδοχή. Δέν ξεκινάει ἀπό κανένα ὑπερφίαλο δαιμονισμένο, πού διακηρύσσει μέ θράσος τήν βλασφημία πώς δῆθεν κατελύθη κἄποτε ἡ Ἐκκλησία καί ἀνέθεσε ὁ Θεός στήν ἀφεντιά του μετά ἀπό αἰῶνες νά Την σώσῃ.

   2) Ἡ Κυριακή ἐντολή εἶναι σαφής: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη΄ 19). Ἀλλά ἐσεῖς, οἱ αἱρετικοί, εἶστε κυριευμένοι ἀπό λεγεῶνες πονηρῶν πνευμάτων, καί βλασφημεῖτε τό Πανάγιον Πνεῦμα.

   3) «... πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις· καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.» (Ματθ. ιβ΄ 31-32)

   Διαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ