Επιδότηση 80% - 100% για Αντιχαλαζικά Συστήματα

Ενημερωθείτε άμεσα από τους αγροτικούς συμβούλους της NOVACERT για τις δυνατότητες ένταξης στo τηλέφωνo: 23330 53200 
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Υπομέτρο 5.1. “ Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν

στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων” του Μέτρου 5 « Αποκατάσταση του δυναμικού της γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Σκοπός του Μέτρου 5 είναι η αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας συνοψίζονται στα εξής:
 • Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού
 • Συλλογικά σχήματα γεωργών(για υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων)
 • Κριτήρια επιλογής βαθμολογίας: Βαθμολογία κυμαίνεται από 40 έως 100

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο Μέτρο είναι:
 • Οι δαπάνες να αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση
 • Οι δαπάνες να είναι εντός εύλογου κόστους υλοποίησης – προσκόμιση 3 προσφορών
 • Οι δαπάνες υλοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες

Προσοχή: δεν εντάσσονται δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

Επιλέξιμες δαπάνες
 • Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιων σύγχρονων συστημάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από παγετό, χαλάζι και βροχή
 • Γενικές δαπάνες (σύμβουλοι, μηχανικοί κ.λ.π)

Μη επιλέξιμες δαπάνες
 • Δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης
 • ΦΠΑ
 • Δαπάνες που αποσβένονται εντός του έτους
 • Δαπάνες αγοράς γης
 • Τόκοι χρέους
 • Δαπάνες πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης
 • Γενικές δαπάνες που υλοποιούνται πριν την 1/1/2014
 • Δαπάνες απλής αντικατάστασης
 • Δαπάνες απόσβεσης

Ύψος προϋπολογισμού
 • Έως 100.000 ευρώ ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου
 • Έως 1.000.000 ευρώ ανά συλλογικό σχήμα

Ποσοστό ενίσχυσης:
 • 80% φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 • 100% συλλογικά σχήματα

Διάρκεια υλοποίησης της πράξης από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης μέχρι το τελικό αίτημα πληρωμής 24 μήνες.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Μελετών και Επενδυτικών Προγραμμάτων της NOVACERT στο τηλέφωνο: 2333053200

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ