500 προσλήψεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Την πρόσληψη 500 υπαλλήλων με 8μηνη σύμβαση εργασίας προωθούν τα ΕΛ.ΤΑ. Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν σταδιακά έως τις 15 Φεβρουαρίου. Ήδη, δημοσιεύτηκε η πρώτη προκήρυξη για την πρόσληψη 42 εποχικών υπαλλήλων, ειδικότητας ΔΕ Διανομέων, στα ΕΛ.ΤΑ. Αθήνας. Υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος των ΕΛ.ΤΑ., από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
του φορέα, έδινε το στίγμα των εξελίξεων για τις νέες προσλήψεις. Συγκρατήστε:

-Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση πλήρους απασχόλησης
-300 θέσεις θα κατανεμηθούν στην περιφέρεια
-200 θέσεις στην Αττική
-Για τις θέσεις της Αττικής θα εκδοθούν τρεις προκηρύξεις (1+2)
-Θα ζητηθούν δύο ειδικότητες: ΔΕ Διανομέων και ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης.


Τα προσόντα

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης: Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Ενιαίου Λυκείου ή Πολυκλαδικού και γνώση χειρισμού Η/Υ στα βασικά αντικείμενα.

ΔΕ Διανομέων: Οποιοσδήποτε τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, κατηγορίας Α1, σε ισχύ (όχι μοτοποδήλατο).

Τα δικαιολογητικά


Φωτοτυπία ταυτότητας

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για εντοπιότητα)
Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για χρόνο ανεργίας)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για αριθμό ανήλικων τέκνων)
Βεβαίωση προϋπηρεσίας (αν υπάρχει, έξτρα μόρια)

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6.

Δημοφιλείς αναρτήσεις