Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης του Δημάρχου Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη, θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 06-12-2017 και ώρα 11:00. Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω αναγκαιότητας άμεσης
δημοσιονομικής τακτοποίησης και αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2017, λόγω προθεσμιών στη μετακίνηση υπαλλήλων του Δήμου και λόγω προθεσμιών για την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2018 και την εισήγησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας, έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ 3ο Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 4ο Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2018 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις