Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή

Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει εκτάκτως την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας. Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών και λήξης του έτους 2017. Τα 8 μέλη της επιτροπής με πρόεδρο τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Στέλιο Ασλάνογλου, καλούνται να συζητήσουν να εξής θέματα:ΘΕΜΑ
1ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
ΘΕΜΑ
2ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού» και «Επιχορηγούμενες πληρωμές τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής-Έργα».
ΘΕΜΑ
3ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ
4ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ταχυδρομικά τέλη» και «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ
5ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Ι.Κηριμκηρίδη.
ΘΕΜΑ
6ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Δαλιγκάρο.
ΘΕΜΑ
7ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Μ.Ιωαννίδη.
ΘΕΜΑ
8ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Χρ.Παραθυρά.
ΘΕΜΑ
9ο
Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της 2205/98333/16-11-2017 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΘΕΜΑ
10ο
Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2017.
ΘΕΜΑ
11ο
Έγκριση ή μη δικαιολογητικών των δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή από τους Εκπροσώπους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2017 και διάθεση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις