Προσλήψεις 14 γυμναστών στον Δήμο Βέροιας

Το Ν.Π. ΚΑΠΑ ∆ήµου Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) καθηγητών/ τριών Φυσικής Αγωγής για τα Γενικά προγράµµατα και δύο (2) καθηγητών/ τριών Φυσικής Αγωγής για τα Ειδικά προγράµµατα, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, µε ωριαία αποζηµίωση, χρηµατοδοτούµενη από την
ΓΓΑ και από τον προϋπολογισµό του ΚΑΠΑ ∆ήµου Βέροιας, όπως και από την ιδία συµµετοχή των ωφελουµένων, (10 € µήνα-15 € δίµηνο-20 € τρίµηνο στα γυµναστήρια ∆.ΒΙΚΕΛΑΣ/ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ/Α.ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ) & (5 € στα γυµναστήρια & σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων σχολικών συγκροτηµάτων των τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου Βέροιας).

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στο ΦΙΛΙΠΕΙΟ δηµοτικό γυµναστήριο, από 08.00-14.00 στην ακόλουθη διεύθυνση: 16ης Οκτωβρίου 5Α ΤΚ 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την στον Προϊστάµενο του Αθλητικού τµήµατος (τηλ. Επικοινωνίας: 2331022178 – 2331026435).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας ΚΑΠΑ ∆ήµου Βέροιας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Βέροιας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Δημοφιλείς αναρτήσεις