Με 38 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας. Πρώτο θέμα είναι η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο της 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ετήσιας δράσης του δήμου, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν έγκριση δαπανών προς τρίτους και για
έργα που θα πραγματοποιηθούν στο δήμο, Δείτε όλα τα θέματα:ΘΕΜΑ
1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».
ΘΕΜΑ
3ο
Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο 5ο και 8ο δημοτικά σχολεία».
ΘΕΜΑ
4ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων».
ΘΕΜΑ
5ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για «Ταχυδρομικά τέλη» και «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ
6ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων».
ΘΕΜΑ
7ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια δύο αλατοδιανομέων και μιας λάμας εκχιονισμού για τοποθέτηση σε φορτηγό 4Χ4».
ΘΕΜΑ
8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αναγόμωση υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων».
ΘΕΜΑ
9ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού».
ΘΕΜΑ
10ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση νεκροταφείων».
ΘΕΜΑ
11ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Εξωτερικός Αγωγός Αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές».
ΘΕΜΑ
12ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια εξυπηρετητών (servers) και υλικών επισκευής αυτών» & «Εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής».
ΘΕΜΑ
13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Σύνδεση εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές με το δίκτυο της ΔΕΥΑΒ».
ΘΕΜΑ
14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια, χάραξη και τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών».
ΘΕΜΑ
15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και Α.Ε.Κ.Κ.».
ΘΕΜΑ
16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού».
ΘΕΜΑ
17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων των Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας και Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ
19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Διάθεση υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.».
ΘΕΜΑ
20ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Φόρο Δωρεάς».
ΘΕΜΑ
21ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Α.Κυρατζή.
ΘΕΜΑ
22ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Π.Αγγελή.
ΘΕΜΑ
23ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Κ.-Μ. Κύρτση.
ΘΕΜΑ
24ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Σ.Μαρκαντάρα.
ΘΕΜΑ
25ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Τσαπραντζή.
ΘΕΜΑ
26ο
Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 171/ΤΜ/2017 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
27ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρων για άσκηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, αγωγών κυριότητας των οδών των πρώην Κοινοτήτων Αγ.Βαρβάρας & Άμμου, εκ μέρους του Δήμου, ώστε να φαίνονται σαν ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
28ο
Παραίτηση ή μη του Δήμου Βέροιας από ασκηθείσα αγωγή αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου.
ΘΕΜΑ
29ο
Ανάκληση ή μη της αριθμ. 428/2017 απόφασης Ο.Ε. και ορισμός ή μη δικηγόρου Θεσ/νίκης να παρασταθεί στο Τριμελές Εφετείο Θεσ/νίκης ως πολιτική αγωγή για λογαριασμό του Δήμου και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
30ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παρασταθεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής των Φ.Κοκκαλιάρη και λοιπών και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
31ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παρασταθεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής των Αικ.Μαυροματίδου και λοιπών και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
32ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παρασταθεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής των Π. & Μ.Πετσάβα και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
33ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παρασταθεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Στ.Μαδενλή και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
34ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παρασταθεί στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση αίτησης–κλήσης της Ε.Κουτσινάρα και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
35ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παρασταθεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας «Ιωσήφ Μπαλλής & Σια» και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
36ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παρασταθεί στο Μον.Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής των Μ.Χαρούση και λοιπών και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
37ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για έρευνα στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Υποθηκοφυλακείο Βέροιας για τον έλεγχο νόμιμων τίτλων και βαρών της δωρεάς ακινήτου Ε.Βλαχογιάννη και λοιπών και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ
38ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για άσκηση νέας διεκδικητικής αγωγής αποβολής κατά των αυθαίρετα χρησιμοποιούντων δημοτικών ακινήτων ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και παραίτησης από την ήδη ασκηθείσα με αριθμ.239/2015 αγωγή μας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις