Αγωγή κατά του Δημοσίου θέλει να κάνει ο Δήμος Βέροιας για τη Γέφυρα Κούσιου

Πρωτοφανή νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση της Γέφυρας Κούσιου, αναμένεται να προκύψουν μετά την επερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Με εισηγητικό του ιδίου του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη ζητείται η κατάθεση αγωγής "για αποζημίωση του Δήμου Βέροιας επειδή δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου
«Κατασκευή Γέφυρας ΑΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ» λόγω της καθυστέρησης που προκλήθηκε, εξαιτίας της υπ’ αριθ. 9640/13.9.2012 άστοχης απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης". Για μια απόφαση του 2012 κινείται νομικά ο Δήμος μετά από 5 χρόνια! Όπως αναφέρει το σχετικό εισηγητικό: 

"Ως γνωστό , με την με αριθ. πρωτ. 9640/13.9.2012 απόφαση του ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ακύρωσε την υπ αριθ. 246/2012 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και έκανε δεκτή την από 14.6.2012 αίτηση θεραπείας της εταιρείας «ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ», κατά το μέρος που αφορά την δαπάνη κατασκευής των ικριωμάτων, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΠΣΔΕ (Συνεδρία 10η – Πράξη 67η/7.9.2012). Κατά της εν λόγω απόφασης ασκήσαμε προσφυγή, η οποία εν τέλει μας δικαίωσε και ακύρωσε την προαναφερθείσα απόφαση του Γ.Γ., ως μη νόμιμη.
Πλην όμως, λόγω του ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε την συμπληρωματικής σύμβαση την οποία ετοιμάσατε σε συμμόρφωση με την προαναφερθείσα απόφαση, παρήλθε η οριακή ημερομηνία εκτέλεσης του έργου και διαλύθ8υκε η σύμβαση.
Συνεπώς, λόγω της καθυστέρησης που προκλήθηκε, λόγω της άστοχής απόφασης του Γ.Γ., δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου και ενδεχόμενα ο Δήμος Βέροιας να έχει υποστεί ζημία, πλην της ηθικής βλάβης και θετικές ζημίες , τις οποίες πιθανόν να πρέπει να διεκδικήσει και μάλιστα άμεσα, προ της παρέλευσης 5 ετίας από την παράνομη πράξη.
Πλην όμως το εάν δικαιούται ο Δήμος Βέροιας σε αποζημίωση, το ύψος αυτής, η αιτία αυτής, ο υπόχρεος καταβολής της κλπ είναι θέματα, όλως εξειδικευμένα τα οποία απαιτούν ειδικούς για να τα αποφανθούν και να τα διεκδικήσουν, διότι εδώ το θέμα είναι πρωτότυπο, καθόσον δεν αντιδικούμε μόνο με τον ανάδοχο, που είναι το σύνηθες, αλλά και με την υπερκείμενη αρχή μας (Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) , θέματα που δεν γνωρίζω, εάν δύναμαι να αντιμετωπίσω, επαρκώς και με επιτυχία για το Δήμο.
Γι’αυτό έχω τη γνώμη, ότι πρέπει να αναθέσουμε την άσκηση και εκδίκαση της σχετικής αγωγής, σε καθηγητή πανεπιστημίου, για να διεκδικήσει τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις του Δήμου Βέροιας».
Με την υπ’ αριθμ. 389/2017 απόφαση της Ο.Ε. εξουσιοδοτήθηκε ο Δικηγόρος Αθηνών κ. Κων/νος Ρέμελης, της Δικηγορικής εταιρείας «ΡΕΜΕΛΗΣ-ΤΣΙΡΩΝΑΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης να αναλάβει το χειρισμό των ανωτέρω υποθέσεων."


Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα στο Δημαρχείο...

Δημοφιλείς αναρτήσεις