Αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας του ιατρείου «Άγιος Λουκάς» της Μητρόπολης Βέροιας

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας του ιατρείου χρονίων νευρολογικών παθήσεων της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως ο Ιατρός» που λειτουργεί στον 6ο όροφο στο κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως επί της οδού Βενιζέλου 29 (ύπερθεν του Βιβλιοπωλείου «Παύλειος Λόγος». 
Μετά τον αγιασμό ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικούς λόγους ενώ ομίλησε και η ΔΙευθύντρια του Κέντρου κ. Βασιλική Κώστα, Καθγήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Στον αγιασμό παρέστησαν και οι αρχιερείς - εκπρόσωποι των Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών κατά τις οερτές για τα 1100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Κλήμη Αχρίδος. Δείτε φωτογραφίες και την ομιλία του Σεβασμιωτάτου:Μία ἀπό τίς δράσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, εἶναι καί αὐτή τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου χρονίως νευρο­λο­γικῶς πασχόντων «Ὁ ἅγιος Λουκᾶς», τό ὁποῖο λειτουργεῖ πολ­λά χρόνια τώρα στή Βέροια ἐξυπη­ρε­τώντας ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας πού ἀν­τιμετωπίζουν τέτοια προβλή­μα­τα καί καλύπτοντας ἕνα κενό τό ὁποῖο δυστυχῶς δέν κα­λύπτεται ἀπό τίς κρατικές δομές πε­ριθάλψεως καί τοῦ ὁποίου τή λειτουργία γιά φέτος ἐγκαινιά­ζου­με σήμερα μέ τήν τέλεση τοῦ Ἁγια­σμοῦ.

Ὅπως πολλοί γνωρίζετε καί ὅπως ἐπαναλαμβάνω κάθε φορά, ἡ λειτουργία αὐτοῦ τοῦ Κέντρου στηρίζεται στήν ἐθελοντική προσ­φο­ρά ἀγάπης τῆς καθηγη­τρί­ας τῆς Ἰα­τρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρι­στο­τελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λο­νί­κης κ. Βα­­σιλικῆς Κώστα, πού παρά τίς πολλές της ὑποχρεώσεις στή Θεσσαλονίκη μέ πολλή ἀγάπη στηρίζει αὐτή τήν προσπάθειά μας καί μέ τήν προσωπική της παρου­σία καί μέ τήν ἐπιστημονική της κατάρτιση. Στηρίζεται ὅμως τό Κέντρο μας καί στή βοήθεια καί τή σύμπραξη τῶν Ἐθελο­ν­τριῶν ἀδελ­­φῶν τοῦ Πα­ραρ­τή­μα­τος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυ­θροῦ Σταυ­ροῦ τῆς πόλεώς μας, πού προσφέρουν ἀνε­κτίμητες ὑπη­ρεσίες στούς πάσχο­ντες συναν­θρώ­πους μας καί στίς οἰ­κο­γέ­νειές τους πού ἔχουν με­γάλη ἀνά­γκη ἀπό τή στήριξη καί τή βοή­θεια πού προσ­φέρει τό Ἰα­τρικό Κέντρο τῆς Μη­τροπόλεώς μας.

Ἡ προσφορά αὐτή μπορεῖ βέβαια νά μήν καλύπτει ὅλες τίς ἀνάγκες πού ὑπάρχουν εἶναι ὅμως μία προσπάθεια πού κάνει ἡ Ἱερά Μη­τρόπολή μας μέ τή συμπα­ράσταση τῶν συνεργατῶν της γιά νά ἀνα­κου­φίσουμε ὅσο μποροῦμε τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας καί νά διευκολύνουμε καί τούς οἰκείους τους ὥστε νά μποροῦν νά βοη­θή­σουν καί νά στηρίξουν καί ἐκεῖνοι μέ τή σειρά τους καλύτερα τούς πάσχοντες συγγενεῖς τους.

Ἐπιπλέον ἡ λειτουργία τοῦ Κέ­ντρου μας δίνει ἕνα μήνυμα αἰσιο­δο­ξίας καί ἐλπίδας ὅτι μέ τήν ἀλ­λη­λεγγύη, μέ τήν ἐθελοντική καί ἀνιδιοτελή προσφορά ἀγάπης μπο­ροῦμε στή δύσκολη αὐτή ἐπο­χή τῆς κρίσεως πού περνᾶμε νά κάνουμε πολλά. Δίνει τό μή­νυμα ὅτι, ὅταν ὁ ἕνας εἶναι πρό­θυ­μος νά ἁπλώσει τό χέρι του στόν διπλανό του, κανείς δέν εἶναι μό­νος, κα­νείς δέν εἶναι ἀβοή­θη­τος, ἀλλά ὅλοι εἴμαστε μαζί, ἑνωμένοι ὡς μέλη τοῦ ἴδιου σώματος, τοῦ σώ­ματος τοῦ Χριστοῦ.

Μέ τήν εὐκαιρία, λοιπόν, τῆς ἐνάρ­ξεως τῆς λειτουργίας τοῦ Κέ­ντρου μας θέλω νά εὐχαρι­στήσω καί πάλι τήν καθηγήτρια κυρία Κώ­στα, τίς ἐθελόντριές μας καί ὅσους στηρίζουν μέ κάθε τρόπο καί αὐτή τήν προσπάθεια καί νά εὐχηθῶ ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμ­φερουπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ νά σᾶς ἀνταποδίδει τήν ἀγάπη σας καί τήν προσφορά σας μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία του.

Δημοφιλείς αναρτήσεις