Την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών συζητάει η Οικονομική Επιτροπή

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 11 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βέροιας. Τα μισά σχεδόν θέματα αφορούν την αναπροσαρμογή ή μη όλων των δημοτικών τελών, όπως καθαριότητας, χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τέλεσης γάμου, άρδευσης, διαφήμισης, στάθμευσης και άλλα. Εν αναμονή λοιπόν του τι θα εισηγηθεί η Οικονομική
Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την αύξηση ή όχι; Αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ
1ο
Αίτηση θεραπείας της Ε.Κουλακιώτου επί της αριθμ. 369/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ
2ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
3ο
Έγκριση ή μη Τροποποίησης & Επικαιροποίησης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη».
ΘΕΜΑ
4ο
Τροποποίηση-διόρθωση της αριθμ.406/2016 απόφασης Ο.Ε. για «Προμήθεια και τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτ. Σχολείο Διαβατού και μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο  Δημοτ. Σχολείο Κουλούρας».
ΘΕΜΑ
5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ
6ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού.
ΘΕΜΑ
7ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.
ΘΕΜΑ
8ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
9ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης.
ΘΕΜΑ
10ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.
ΘΕΜΑ
11ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Γάμων.
ΘΕΜΑ
12ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.
ΘΕΜΑ
13ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Ε. Βέροιας και λοιπών Δ.Ε.
ΘΕΜΑ
14ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.
ΘΕΜΑ
15ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου.
ΘΕΜΑ
16ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.
ΘΕΜΑ
17ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα.
ΘΕΜΑ
18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εξόφληση υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ
19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ
20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εφάπαξ βοήθημα αποχωρούντων υπαλλήλων (ΕΟΠ)».
ΘΕΜΑ
21ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Χρεωλύσια Δανείων προς την Τράπεζα Πειραιώς».
ΘΕΜΑ
22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά Έξοδα».
ΘΕΜΑ
23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά Έξοδα» (Τέλη κυκλοφορίας).
ΘΕΜΑ
24ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εξοπλισμού μηχανημάτων και αναλώσιμων για την κάλυψη πυροπροστασίας».
ΘΕΜΑ
25ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο συστημάτων ανύψωσης κλίμακας για αμαξίδια ΑΜΕΑ (τύπου πλατφόρμας) στο 1ο Φιλίππειο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕΛ».
ΘΕΜΑ
26ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων» (Ανακατασκευή φρεατίων όμβριων υδάτων στη Μ.Σάντα).
ΘΕΜΑ
27ο
Διάθεση ή μη πίστωσης και έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου προκειμένου να αποδοθεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ΘΕΜΑ
28ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για την έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο - Υποθηκοφυλακείο Βέροιας.
ΘΕΜΑ
29ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Βουτσιλά.
ΘΕΜΑ
30ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Μ.Τσιφλίδου.
ΘΕΜΑ
31ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ
32ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου εξουσιοδότησης δικηγόρου του δήμου για άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 147/ΤΜ/2013 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας και εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου.
ΘΕΜΑ
33ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Τριμ. Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Π.Νούρη.

Δημοφιλείς αναρτήσεις