Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τι θα συζητηθεί;

Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:00, το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας. Τεχνικά έργα σε όλο το δήμο, θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θέματα παροχών στις κοινωνικές δομές, θέματα σχετικά με την μετεστέγαση σχολείων και νηπιαγωγείων και θέματα καθημερινότητας θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση. Δείτε αναλυτικά τα 27 θέματα:

ΘΕΜΑ
1ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού α) αστικών γραμμών και β) στάσεων αστικών λεωφορείων.  
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης του Δ.Βέροιας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», β) τεχνικού δελτίου της πράξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη α) των σχεδίων της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων: 1) «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας», 2) «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βέροιας και Νάουσας για την διαχείριση των αδεσπότων ζώων συντροφιάς και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχής πρότασης της ερευνητικής ομάδας URENIO του Α.Π.Θ., β) σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και πρότασης της ερευνητικής ομάδας URENIO του Α.Π.Θ. και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ
8ο :
Επί ενστάσεως του αναδόχου κατά της τελικής επιμέτρησης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»
ΘΕΜΑ
9ο :
Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π. για την μεταστέγαση σχολικών μονάδων του 1ου Γυμνασίου-«ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ» και του 2ου Γ.Ε.Λ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ
10ο :
Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π. για την μεταστέγαση σχολικών μονάδων του 16ου Δημοτικού Σχολείου και των 3ου, 15ου και 16ου Νηπιαγωγείων Βέροιας.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχής αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για τη δημιουργία μνημείου Βλάχων ηρωίδων, β) προτεινόμενης θέσης και γ) ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή κρίσης.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
ΘΕΜΑ
13ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 με ειδικές γνώσεις, για την παραλαβή υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ
14ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 με ειδικές γνώσεις, για την παραλαβή υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού.
ΘΕΜΑ
15ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια»
ΘΕΜΑ
16ο :
Ορισμός μέλους (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση εκ νέου της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας».
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση πηγών Λευκόπετρας με αντλιοστάσιο Σάντας»
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου».
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια».
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια»
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων για την Κυπριακή Τραγωδία
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Κ.Θεοδωρίδη από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Κ.Τσιαμπά από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του Γ.Χαρωνιτάκη από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης επιστημονικής διημερίδας με την Δ/νση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας-Παράρτημα Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης


Δημοφιλείς αναρτήσεις